Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 juni 2020, nr. WJZ / 20151738; Gelet op artikel 10 van Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315), artikel 95lb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 42b van de Gaswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2020, nr. W18.20.0171/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 31 augustus 2020, nr. WJZ / 20212407; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie wordt na artikel 12 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12

a.

Gegevens over het verbruik per dag, week, maand en jaar worden door een leverancier van gas of van elektriciteit aan een eindafnemer van gas of van elektriciteit die beschikt over een op afstand uitleesbare gas- of elektriciteitsmeter die op afstand wordt uitgelezen, beschikbaar gesteld op het internet over een periode van ten minste de voorgaande 24 maanden, of over de periode sinds de aanvang van het leveringscontract, indien dit korter is.

ARTIKEL II

Tot 1 oktober 2022 hoeven leveranciers, voor zover zij nog niet over de vereiste gegevens beschikken, niet aan de verplichting, bedoeld in artikel I te voldoen.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 2 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de zestiende september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Doel en aanleiding

    Met dit besluit wordt het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (hierna: het besluit) gewijzigd. De wijziging van het besluit strekt tot implementatie van de Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315) (hierna: de richtlijn).

    Het doel van de richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Energiebesparing is een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. De richtlijn schrijft maatregelen voor om het energieverbruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. Deze maatregelen moeten een impuls geven aan energie-efficiëntie in de hele Europese Unie.

    Overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de richtlijn moeten lidstaten ervoor zorgen dat gedetailleerde aanvullende informatie over het verbruik volgens de gebruiksperiode voor elke dag, week, maand en elk jaar aan de eindafnemers met een op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking wordt gesteld op het internet of op de meterinterface. Deze verplichting geldt voor een periode van ten minste de voorgaande 24 maanden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT