Besluit van 20 december 2018 tot wijziging van het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken in verband met een wijziging van de benoeming van commissieleden

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 20 december 2018 tot wijziging van het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken in verband met een wijziging van de benoeming van commissieleden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 26 november 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2427125; Gelet op artikel 462, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2018, nr. W.16.18.0376/II); Gezien het nader rapport van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2448882; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 5 van het Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid komt te luiden: 2. De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie geschiedt voor een periode van ten minste vier en ten hoogste zes jaar. Zij kunnen eenmaal voor een gelijke periode worden herbenoemd. 2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde en zesde lid, worden na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende: 3. Leden en plaatsvervangende leden kunnen voor een periode van ten minste vier en ten hoogste zes jaar worden benoemd tot plaatsvervangend lid respectievelijk lid. Zij kunnen eenmaal voor een gelijke periode worden herbenoemd. 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. het aflopen van de periode van benoeming of herbenoeming; b. ontslag; of c. het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 20 december 2018 Willem-Alexander De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

Dit besluit bevat een technische wijziging van de wijze waarop leden en plaatsvervangende leden van de adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) worden benoemd. Deze onafhankelijke commissie heeft tot taak het adviseren van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de wenselijkheid van nader onderzoek naar de aanwezigheid van een herzieningsgrond in afgesloten strafzaken (vgl. artikel 461 Wetboek van Strafvordering). De ACAS...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT