Besluit van 20 maart 2020 tot wijziging van het Besluit gereglementeerde markten Wft in verband met de implementatie van artikel 64, punt 5, van richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59 en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314) en tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van artikel 63, punt 3, van verordening (EU) nr. 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisen voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L 314)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 20 maart 2020 tot wijziging van het Besluit gereglementeerde markten Wft in verband met de implementatie van artikel 64, punt 5, van richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59 en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314) en tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van artikel 63, punt 3, van verordening (EU) nr. 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisen voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L 314)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 24 februari 2020, 2020-0000034067, directie Financiële Markten; Gelet op de artikelen 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, eerste lid, onderdeel b, 1:81, en 5:30d, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 maart 2020, nr. W06.20.0044/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 17 maart 2020, 2020-0000052367, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 4

e van het Besluit gereglementeerde markten Wft wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Toepassing van de regelingen, bedoeld in artikel 5:30d, eerste lid, van de wet, belet niet dat gereglementeerde markten orders die aanzienlijk van omvang zijn matchen op de mid-point van de actuele biedprijzen en laatprijzen.

ARTIKEL II

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: AIn Bijlage 1, onder «Verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR)», wordt in de opsomming van artikelen in de numerieke volgorde ingevoegd:

Artikel 17

bisBIn Bijlage 2, onder «Verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR)», wordt in de opsomming van artikelen in de numerieke volgorde het volgende artikelnummer met bijbehorende boetecategorie ingevoegd:

17bis

2

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 20 maart 2020Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inhoud

Dit besluit wijzigt het Besluit gereglementeerde markten Wft (BGM) en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De wijzigingen van deze besluiten komen voort uit twee specifieke onderdelen van de richtlijn prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (de richtlijn)1 en de verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (de verordening).2 Deze onderdelen van de richtlijn en verordening betreffen wijzigingen van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014, respectievelijk de verordening betreffende markten voor financiële instrumenten en hebben betrekking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT