Besluit van 20 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4)

Besluit van 20 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2023, nr. WJZ/37202202 (ID13033), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel II van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4) treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 20 maart 2023Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT