Besluit van 20 november 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401)

Besluit van 20 november 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 15 november 2017, nr. IenM/BSK-2017/270364, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel IV van de wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT