Besluit van 20 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Besluit van 20 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2125393; Gelet op artikel 10 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 8 treedt de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 20 september 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de achtentwintigste september 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding op 1 oktober 2017 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc), met uitzondering van de daarin opgenomen meldplicht (artikel 6) en de daarmee samenhangende bepalingen (de artikelen 5, 7 en 8). De bepalingen die in werking treden, gaan over de taken van de Minister (ingevolge de huidige portefeuilleverdeling de Staatssecretaris) van Veiligheid en Justitie op het terrein van cybersecurity (die namens hem door het Nationaal Cyber Security Centrum worden uitgeoefend), over de verwerking van (persoons)gegevens ten behoeve daarvan, en over de verstrekking van vertrouwelijke gegevens met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT