Besluit van 21 april 2022, tot wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Besluit van 21 april 2022, tot wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 februari 2022, nr. WJZ / 21321894; Gelet op Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PBEU2018, L 150) en de artikelen 4 en 8 van de Landbouwkwaliteitswet, de artikelen 2.2, tweede, derde, negende en tiende lid, 2.7, tweede lid, en 3.1, tweede lid, onderdeel k, en 9.25, eerste lid, van de Wet dieren, artikel 8:40, eerste lid, van de Wet milieubeheer, artikelen 6 en 7 van de Wet bodembescherming en artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2022 nr. W11.22.00007/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 april 2022, nr. WJZ / 22114002; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. Het onderdeel houdende de definitie van verordening (EG) 834/2007 vervalt. 2. Na het onderdeel houdende de definitie van verordening (EU) 1308/2013 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: – verordening (EU) 2018/848:

verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150); 3. In het onderdeel houdende de definitie van biologische productiemethode wordt «verordening (EG) 834/2007» vervangen door «verordening (EU) 2018/848». BArtikel 2 wordt als volgt gewijzigd:1. De zinsnede «artikel 25 van verordening (EG) 834/2007» wordt vervangen door «artikel 33 van verordening (EU) 2018/848». 2. De zinsnede «bij of krachtens verordening (EG) 834/2007» wordt vervangen door «bij of krachtens verordening (EU) 2018/848». CArtikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

De Stichting Skal wordt aangewezen als bevoegde autoriteit voor zover het betreft het gebied, genoemd in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel i, van verordening (EU) 2017/625 voor: a. het documenteren, bedoeld in artikel 29, zesde lid, van verordening (EU) 2018/848 van onderzoeksresultaten naar de aanwezigheid van niet-toegelaten producten of stoffen en genomen maatregelen; b. het ontvangen van de melding, bedoeld in artikel 34 van verordening (EU) 2018/848; c. het meedelen van de informatie, bedoeld in artikel 43, zesde lid, van verordening (EU) 2018/848 aan het daar bedoelde betaalorgaan; d. de handhavingsverplichtingen, bedoeld in artikel 137 van verordening (EU) 2017/625, en e. het nemen van de acties en maatregelen, bedoeld in artikel 138 van verordening (EU) 2017/625,

en belast met deze taken.DArtikel 16 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt na «verordening (EU) 2017/625» ingevoegd «en belast met de taken die aan de bevoegde autoriteit of een lidstaat kunnen worden opgedragen en die niet op grond van artikel 15 of het tweede lid aan de Stichting Skal zijn opgedragen». 2. In het tweede lid wordt na «de wet» ingevoegd «en is: a. gelet op verordening (EU) 2018/848 belast met alle taken die in verband met de toepassing van verordening (EU) 2018/848 aan een controleautoriteit kunnen worden opgedragen, en b. gelet op artikel 4, derde lid, van verordening (EU) 2017/625 belast met de officiële controles en andere officiële activiteiten en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden bedoeld in titel II, hoofdstukken II, V en VII, van verordening (EU) 2017/625 ten aanzien van de in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel i, van verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels». EArtikel 17 wordt als volgt gewijzigd:1. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen. 2. Onderdeel b vervalt, onder verlettering van onderdelen c tot en met d tot onderdelen b tot en met c. FArtikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

Indien het in het belang van een goede uitvoering van de bij of krachtens verordening (EU) 2018/848 gestelde voorschriften aangewezen is dat in die voorschriften genoemde taken en bevoegdheden aan de Stichting Skal worden opgedragen, kunnen deze, onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, tweede lid, worden opgedragen bij ministeriële regeling.

ARTIKEL II

Het Besluit diergezondheid wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling «verordening (EG) nr. 834/2007» vervalt. 2. In de alfabetische volgorde wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: verordening (EU) 2018/848:

Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150); BIn artikel 5.7, derde lid, onder a, wordt «artikel 23, eerste lid, van verordening(EG) nr. 834/2007» vervangen door «artikel 30, eerste lid, van verordening (EU) 2018/848».

ARTIKEL III

Het Besluit dierlijke producten wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 wordt na het onderdeel houdende de begripsbepaling van verordening (EU) nr. 2017/625 een onderdeel ingevoegd, luidende: – verordening (EU) 2018/848:

verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150); BIn artikel 2.8c, eerste lid, wordt «artikel 2, onderdeel a, van verordening (EG) nr. 834/2007» vervangen door «artikel 3, onderdeel 1, van verordening (EU) 2018/848». CIn artikel 2.10, aanhef, wordt na «en» ingevoegd «, overeenkomstig artikelen 15 en 16, tweede lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007,».

ARTIKEL IV

Het Besluit diervoerders 2012 wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1 vervalt de begripsbepaling met betrekking tot «Verordening (EG) nr. 834/2007».BArtikel 2.4 komt te vervallen.CIn artikel 2.5 wordt na «De Stichting Skal is» ingevoegd «overeenkomstig artikelen 15 en 16, tweede lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007».

ARTIKEL V

In artikel 1 van het Besluit emissiearme huisvesting wordt in het onderdeel houdende de definitie van biologische productiemethode «Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189)» vervangen door «Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150)».

ARTIKEL VI

In artikel 1 van het Besluit gebruik meststoffen komt onderdeel r te luiden:r. biologische productiemethode:

biologische productiemethode als bedoeld in Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150);

ARTIKEL VII

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4.807, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 2, onder a, van de verordening » vervangen door «artikel 3, onderdeel 1, van de verordening». BIn Bijlage I, onderdeel A, wordt in de begripsbepaling van «biologisch geteelde gewassen» «Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake biologische producten en etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189)» vervangen door «verordening». CIn Bijlage I, onderdeel B, wordt in de begripsbepaling van «verordening» «Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische producten en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189)» vervangen door «Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150)».

ARTIKEL VIII

Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1 wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:verordening (EU) 2018/848:

Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150); BIn artikel 2.49, onderdeel f, wordt «verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 1991, L 198)» vervangen door «verordening (EU) 2018/848». CNa artikel 2.77 wordt een artikel ingevoegde, luidende:

Artikel 2.78

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het houden van aquacultuur ten behoeve van de biologische productie, bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van verordening (EU) 2018/848, van aquacultuur.

ARTIKEL IX
  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022. 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VII in werking op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT