Besluit van 21 december 2022 tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Besluit van 21 december 2022 tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 29 november 2022, nr. 2022-0000551054; Gelet op artikel 27, achtste lid, van de Wet op de huurtoeslag;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 december 2022, nr. W04.22.00180/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 december 2022, nr. 2022-0000693758; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag wordt «€ 16,94» vervangen door «€ 0».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

 1. Algemeen

  Als onderdeel van het koopkrachtpakket om tot een evenwichtig koopkrachtbeeld te komen, worden de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2023 structureel met € 299 miljoen verhoogd.

  Dit ontwerpbesluit strekt ertoe deze verruiming van het huurtoeslagbudget te realiseren.

  Het ontwerpbesluit is gedurende acht weken aan beide Kamers der Staten-Generaal voorgelegd (artikel 50 van de Wet op de huurtoeslag). De voorhang heeft de Kamers geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

 2. Concrete invulling van de verruiming

  Voor de vormgeving van deze verruiming is gekozen voor een verlaging van de in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag genoemde opslag op de normhuur die leidt tot de basishuur. De basishuur is dat gedeelte van de huur dat voor rekening van de huurtoeslagontvanger blijft. Op grond van artikel 27, achtste lid, van de Wet op de huurtoeslag kan die opslag bij algemene maatregel van bestuur hoger of lager worden gesteld.

  Deze opslag wordt met ingang van 1 januari 2023 verlaagd met € 16,94. De opslag op de normhuur zal hierdoor afnemen tot € 0.

  Er is gekozen voor een generieke verlaging van de basishuur (eigen bijdrage) zodat de verruiming in gelijke mate wordt verdeeld over alle huishoudens die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT