Besluit van 21 februari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 21 februari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 16 februari 2018, kenmerk 3217043; Gelet op artikel 9 van het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten treedt in werking met ingang van 1 april 2018.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Wassenaar, 21 februari 2018 Willem Alexander De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Bij besluit van 19 augustus 2017 (Stb. 318) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is bepaald dat de artikelen 1, 32, eerste lid, 33, 34, 35, 97, eerste en tweede lid, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 en 170 per 1 september 2017 in werking zijn getreden. De reden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT