Besluit van 21 februari 2020, houdende de vaststelling van de betalingstermijn op grond van artikel 34, derde lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 21 februari 2020, houdende de vaststelling van de betalingstermijn op grond van artikel 34, derde lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 januari 2020, nr. WJZ / 19315464; Gelet op artikel 34, derde lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2020, nr. W18.20.0006/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 februari 2020, nr. WJZ / 20030781; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De betalingstermijn, bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, wordt vastgesteld op vier weken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 21 februari 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de elfde maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Kamer van Koophandel (hierna: KvK) geeft inzage in of verstrekt gegevens uit het handelsregister op grond van de Handelsregisterwet 2007. In de Handelsregisterwet 2007 is bepaald dat de vergoeding voor de inzage of verstrekking van handelsregistergegevens verschuldigd is, zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

Naast de handelsregisterproducten levert de KvK ook andere producten in het kader van de taken die de KvK heeft op grond van de Wet op de Kamer van Koophandel, zoals het organiseren van bijeenkomsten in het kader van de voorlichting, regiostimulering en innovatiestimulering. De vergoedingen daarvoor zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015, die op grond van artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel is vastgesteld. Op grond van het derde lid van artikel 34 kan de KvK thans bepalen dat bepaalde vergoedingen als bedoeld in het eerste lid zijn verschuldigd, zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld. De KvK bepaalt daarbij tevens binnen welke termijn de betaling moet plaatsvinden. Deze formulering sluit echter niet goed aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT