Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s in verband met de aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de brandweer

Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s in verband met de aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de brandweer

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129718; Gelet op de artikelen 18 en 31 van de Wet veiligheidsregio’s; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 2017, no. W03.17.0315); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, van 16 november 2017, nr. 2150111; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit personeel veiligheidsregio’s wordt gewijzigd als volgt: A Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 1. Het tweede lid komt te luiden: 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de volgende functies binnen de GHOR: a. algemeen commandant geneeskundige zorg; b. directeur publieke gezondheid, voor zover het de GHOR-taken betreft; c. hoofd acute gezondheidszorg; d. hoofd informatie geneeskundige zorg; e. hoofd ondersteuning geneeskundige zorg; f. hoofd publieke gezondheidszorg; g. officier van dienst geneeskundig. B Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of in het bezit van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG- beroepskwalificaties, afgegeven ten aanzien van de te vervullen functie». 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. Met het diploma, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld een beroepskwalificatie, verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, die een beroepsniveau waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met het diploma wordt nagestreefd. C De tabel in Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt: 1. De rij met betrekking tot «manschap a» komt te luiden:

manschap

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja 2. De rij met betrekking tot «manschap b» vervalt. 3. De rij met betrekking tot «regionaal commandant» komt te luiden:

commandant

hoofdcommandeur

nee D De tabel in Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt: 1. De rij met betrekking tot «diploma manschap a» komt te luiden:

diploma manschap

diploma brandwacht eerste klasse

Artikel 5

van het Examenreglement brandwacht eerste klasse .

diploma hoofdbrandwacht

Artikel 5

van het Examenreglement hoofdbrandwacht 2. De rij met betrekking tot «diploma manschap b» vervalt.

ARTIKEL II
  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 2. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 18 januari 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 21 november 2017 Willem-Alexander De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de dertigste november 2017 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen/Inleiding

Dit besluit bevat enkele wijzigingen van het Besluit personeel veiligheidsregio’s, die voortvloeien uit de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s1 (Wvr). De wijzigingen strekken ertoe om de regelgeving te doen aansluiten op de praktijk. Dat geldt met name ook voor de functies.

Het betreft de wijziging van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR-functies) en een aantal brandweerfuncties en -rangen. Enkele functies zijn vervallen, enkele nieuwe zijn toegevoegd, en van enkele bestaande functies is de benaming gewijzigd.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een verwijzing naar de gewijzigde Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties te vervangen door een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT