Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere onderwerpen

Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s in verband met de flexibilisering van de samenstelling van de crisisteams, een aanscherping van de regels over de rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen en enkele andere onderwerpen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017; Gelet op de artikelen 17, eerste lid, 18, eerste lid, onder b, en 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 2017, no. W03.17.0311/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische Zaken van 16 november 2017, nr. 2150073; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit veiligheidsregio’s wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1.1 wordt in het onderdeel grootschalige alarmering «onderdelen b tot en met e» vervangen door: onderdelen b tot en met d. B Artikel 2.1.5, eerste lid, komt te luiden: 1. Een gemeentelijk beleidsteam bestaat bij opkomst ten minste uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg. C In artikel 2.2.3, eerste lid, wordt «onderdelen b tot en met e» vervangen door: onderdelen b tot en met d. D In artikel 2.4.2, eerste lid, wordt «onderdelen a tot en met e» vervangen door: onderdelen a tot en met d. E Het opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden:

Hoofdstuk 3 Eisen brandweerzorg

F In artikel 3.1.1 vervallen de zinsneden «respectievelijk artikel 26, eerste lid,» en «dan wel het college van burgemeester en wethouders». G In artikel 3.1.4, eerste lid, onderdeel a, wordt «manschap a of b» vervangen door: manschap. H In artikel 3.1.5, eerste lid, vervalt de zinsnede «dan wel het college van burgemeester en wethouders». I In artikel 4.1.3, eerste lid, onderdeel d, wordt «manschappen a» vervangen door: manschappen. J Artikel 4.1.4 vervalt. K In artikel 4.1.6, tweede lid, onder a, wordt «veertien manschappen a» vervangen door: veertien manschappen. L Het opschrift van hoofdstuk 6 komt te luiden:

Hoofdstuk 6 Rampbestrijdingsplannen Artículos 6.1.7 a 26

M In artikel 6.1.1, eerste lid, wordt «in een hogedrempelinrichting» vervangen door: in een hogedrempelinrichting of categorie van hogedrempelinrichtingen. N Artikel 6.1.7 komt te luiden:

Artikel 6.1.7

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat met passende tussenpozen doch ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt. Bij de herziening wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in de betrokken inrichtingen en bij de betrokken veiligheidsregio hebben voorgedaan, met nieuwe technische kennis en met inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen. O Artikel 8.4 komt te luiden:

Artikel 8.4

De betaling van de ingevolge de artikelen 8.1 en 8.2 toegekende bijdragen vindt plaats in vier gelijke termijnen, op de eerste werkdag na de 14e van de eerste maand van ieder kwartaal.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 21 november 2017 Willem-Alexander De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de dertigste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT