Besluit van 22 juni 2020 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 22 juni 2020 tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 5 maart 2020, nr. WJZ / 20047844; Gelet op de artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid, 1.16, derde lid, en 1.22, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 april 2020, nr. W18.20.0048/IV);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2020, nr. WJZ / 20152562; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Aanbestedingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 10, eerste lid, wordt «de Gids proportionaliteit, zoals gepubliceerd in Staatscourant, 2016, nr. 32830», vervangen door «de Gids proportionaliteit, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657». BIn artikel 11, eerste lid, wordt «het Aanbestedingsreglement Werken 2016, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2016, nr. 32830», vervangen door «het Aanbestedingsreglement Werken 2016, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 22 juni 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    De Aanbestedingswet 2012 voorziet in de aanwijzing van richtsnoeren met betrekking tot de invulling van het proportionaliteitsbeginsel, respectievelijk met betrekking tot de plaatsing van overheidsopdrachten voor werken beneden de drempelwaarden. Daaraan is invulling gegeven in artikelen 10 en 11 van het Aanbestedingsbesluit. Deze artikelen wijzen respectievelijk de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 aan. Beide richtsnoeren zijn op onderdelen gewijzigd en opnieuw gepubliceerd. Onderhavig wijzigingsbesluit strekt tot aanwijzing van deze gewijzigde richtsnoeren. De richtsnoeren zijn instructies voor aanbestedende diensten. In het navolgende wordt nader ingegaan op de aard en achtergrond van de wijziging van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

  2. Wijziging Gids Proportionaliteit

    2.1 Aanleiding

    Op 12 juni 2018 heeft de Tweede Kamer een motie van de leden Van den Berg en Wörsdörfer aanvaard (Kamerstukken II 2018–19, 32 440, nr. 106). Deze motie verzoekt de regering om de mogelijkheid te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT