Besluit van 22 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet goed verhuurderschap en het Besluit goed verhuurderschap

Besluit van 22 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet goed verhuurderschap en het Besluit goed verhuurderschap

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 juni 2023, nr. 2023-0000275782; Gelet op artikel 30 van de Wet van 24 maart 2023, houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) en artikel 6 van het Besluit van 3 juni 2023 houdende regels inzake de gegevensverwerking in het kader van de Wet goed verhuurderschap (Besluit goed verhuurderschap); Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
  1. De Wet van 24 maart 2023, houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) (Stb. 2023, 103) treedt in werking op 1 juli 2023 met uitzondering van artikel 2, tweede lid, onderdeel e, onder 4°, artikel 3, artikel 4, eerste lid, en artikel 28. 2. Artikel 2, tweede lid, onderdeel e, onder 4°, artikel 3 en artikel 4, eerste lid, van de Wet van 24 maart 2023, houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) (Stb. 2023, 103) treden in werking op 1 januari 2024.

Artikel II

Het Besluit van 3 juni 2023, nr. 2023000796 houdende regels inzake de gegevensverwerking in het kader van de Wet goed verhuurderschap (Besluit goed verhuurderschap) (Stb. 2023, 193) treedt in werking op 1 juli 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 22 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit ziet op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet goed verhuurderschap en het daarop gebaseerde Besluit goed verhuurderschap.

  1. Wet goed verhuurderschap

De Wet van 24 maart 2023, houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) is op 3 april bekendgemaakt in het Staatsblad (Stb, 2023, nr. 103)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT