Besluit van 22 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen en het Besluit toekomst pensioenen

Besluit van 22 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen en het Besluit toekomst pensioenen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 19 juni 2023, nr. 2023-0000330515, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst; Gelet op artikel XV van de Wet toekomst pensioenen en artikel VI van het Besluit toekomst pensioenen; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet toekomst pensioenen treedt in werking met ingang van 1 juli 2023, met uitzondering van: a. artikel I, onderdelen Ca, H, eerste en derde onderdeel, en UUU, voor zover het betreft artikel 220ca; b. artikel II, onderdelen B en G, en artikel III, onderdeel U, die in werking treden met ingang van 1 januari 2037; c. artikel II, onderdelen E en I, die in werking treden met ingang van 1 juli 2023 en terugwerken tot en met 1 januari 2023; d. artikel II, onderdelen Ea en F, die in werking treden met ingang van 1 januari 2024; e. artikel II, onderdeel S; f. artikel II, onderdeel U, artikel III, onderdeel T, en artikel VI die in werking treden met ingang van 1 januari 2027; g. artikel II, onderdeel V, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2028; h. artikel VII, onderdeel Fa en onderdeel QQQ, voor zover het betreft artikel 214ca; en i. artikel XIIB.

Artikel 2

Het Besluit toekomst pensioenen treedt in werking met ingang van 1 juli 2023, met uitzondering van: a. artikel I, onderdeel AA, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2027; b. artikel II, onderdeel E, en artikel IV, onderdeel G, die in werking treden met ingang van 1 januari 2024; c. artikel IV, onderdelen B, L en M; d. artikel IV, onderdeel H, dat in werking treedt op 1 januari 2028; en e. artikel IV, onderdeel I, dat in werking treedt op 1 januari 2038.

Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 22 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Uitgegeven de dertigste juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet toekomst...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT