Besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

Besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2017, nr. 2017-0000092122; Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens en artikel 72a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 juli 2017, nr. W12.17.0158/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 2017, nr. 2017-0000149627, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

BESLUIT POLITIEGEGEVENS.

Artikel 4

3 van het Besluit politiegegevens wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt in het tweede onderdeel m de aanduiding «m.» vervangen door: n. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8, 9, 10, eerste lid, onderdelen a en c, en 13 van de wet kunnen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, worden verstrekt aan bestuursorganen indien deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen opgelegde taak of taken, bedoeld in: a. artikel 7d van de Algemene Kinderbijslagwet; b. de artikelen 32g, eerste lid, en 32h, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet; c. artikel 8d, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Ouderdomswet; d. artikel 2, eerste lid, onder q, van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen; e. artikel 13, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Participatiewet; f. de artikelen 2b, eerste lid, aanhef en onderdeel k, en 6aa, eerste lid, van de Remigratiewet; g. artikel 2, elfde lid, van de Toeslagenwet; h. artikel 19, eerste lid, aanhef en onderdeel n, van de Werkloosheidswet; i. artikel 7a, derde lid, onderdeel f, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES; j. Artikel 8, eerste lid, onderdeel d, en artikel 10a, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES; k. de artikelen 7d, eerste lid, en 19, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; l. de artikelen 1a:6, eerste lid, aanhef en onderdeel g, 2:11, eerste lid, aanhef en onderdeel f, 3:5b en 3:19, tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; m. artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 6, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; n. artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; o. artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; p. artikel 5, vijfde lid, en artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van de Wet kinderbijslagvoorziening BES; q. artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES; r. artikel 43, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; s. artikel 2.17a, tweede lid, van de Wet Studiefinanciering 2000; t. artikel 2.10a, tweede lid, van de Wet Studiefinanciering BES; u. artikel 2.22b, tweede lid, van de Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; v. de artikelen 43, aanhef en onderdeel i, 49, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 56, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; w. artikel 7, onderdeel i, van de Wet ziekteverzekering BES; en x. artikel 19e, eerste lid, van de Ziektewet.

ARTIKEL II

BESLUIT SUWI.

Aan paragraaf 5.2 van het Besluit SUWI wordt na artikel 5.5a een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5.5

b Gegevensverstrekking aan opsporingsdienst in verband met deelname aan een terroristische organisatie in het buitenland.

  1. Ter uitvoering van artikel 72a van de Wet SUWI verstrekken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeesters en wethouders aan Onze Minister ten behoeve van de onder hem ressorterende opsporingsdienst kosteloos en uitsluitend het gegeven of een natuurlijk persoon een uitkering ontvangt, welke uitkering het betreft en welke uitvoeringsinstantie die uitkering verstrekt. 2. Voor het verstrekken van de in het eerste lid bepaalde gegevens en inlichtingen maken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeesters en wethouders gebruik van elektronische voorzieningen als bedoeld in paragraaf 5.6.

ARTIKEL III

INWERKINGTREDING.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 22 september 2017 Willem-Alexander De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de negenentwintigste september 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  1. Aanleiding

    Dit ontwerpbesluit regelt de aanpassing van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI die noodzakelijk is in verband met de Wet van 16 januari 2017 tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag in deze wetgeving voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en toeslagen bij deelname aan een terroristische organisatie (Stb. 2017, 78)(de wet).

    De genoemde wet voorziet in de opname van een beëindigingsgrond in voornoemde wetgeving voor personen die worden aangemerkt als uitreiziger. Een uitreiziger is een persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel zich aan te sluiten bij een organisatie die door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

    Het doel van deze wetswijziging is het beëindigen van de sociale zekerheidsuitkering, de toeslag of studiefinanciering aan een uitreiziger. Het belangrijkste argument hiervoor is dat moet worden voorkomen dat de Nederlandse overheid, via uitkeringen, toeslagen of studiefinanciering, direct dan wel indirect een financiële bijdrage levert aan personen of aan organisaties die zich bezighouden met terroristische activiteiten of daar ondersteuning aan bieden.

    Om erachter te kunnen komen of een persoon die een uitkering, toeslag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT