Besluit van 23 februari 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Plantgezondheidswet, artikel I van de Verzamelwet LNV 2021, het Besluit plantgezondheid en de wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met het aanwijzen van autoriteiten

Besluit van 23 februari 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Plantgezondheidswet, artikel I van de Verzamelwet LNV 2021, het Besluit plantgezondheid en de wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met het aanwijzen van autoriteiten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 februari 2021, nr. WJZ / 21035054; Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Plantgezondheidswet, artikel X van de Verzamelwet LNV 2021, artikel 10 van het Besluit plantgezondheid en artikel II van het Besluit houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met het aanwijzen van autoriteiten; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. De Plantgezondheidswet treedt in werking met ingang van 1 maart 2021. 2. Artikel I (Algemene wet bestuursrecht) van de Verzamelwet LNV 2021 treedt in werking met ingang van 1 maart 2021. 3. Het Besluit plantgezondheid treedt in werking met ingang van 1 maart 2021. 4. Het Besluit houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met aanwijzen autoriteiten treedt in werking met ingang van 1 maart 2021.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Apeldoorn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT