Besluit van 23 juni 2020 tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers teneinde het mogelijk te maken de duur van de overbruggingsregeling met vier maanden te verlengen en het aanbrengen van enkele technische wijzigingen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 23 juni 2020 tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers teneinde het mogelijk te maken de duur van de overbruggingsregeling met vier maanden te verlengen en het aanbrengen van enkele technische wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2020, nr. 2020-0000079707; Gelet op artikel 78f van de Participatiewet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 17 juni 2020, No. W12.20.0183/III;Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2020, nr. 2020-0000084831; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 12, onderdeel b, wordt «financiële verplichtingen» vervangen door «de financiële verplichtingen». BIn artikel 16, eerste lid, vervalt «c.».CIn artikel 18, eerste lid, wordt «drie maanden» vervangen door «vier maanden».

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 23 juni 2020Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Deel I. Algemene toelichting

Het kabinet heeft per brief van 20 mei 2020 aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het Noodpakket voor banen en economie 2.0 (hierna: Noodpakket 2.0) met drie maanden wordt verlengd, namelijk tot 1 september 2020. Na nader overleg met sociale partners heeft het kabinet besloten, zoals opgenomen in de brief van 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer1, dat het Noodpakket 2.0 met een extra maand wordt verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. De verlenging van het noodpakket met een extra maand betreft ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het noodpakket is verlengd omdat, ondanks dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT