Besluit van 23 juni 2023, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES en het Dienst- en werktijdenbesluit brandweerkorps BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren BES 2021–2023)

Besluit van 23 juni 2023, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES en het Dienst- en werktijdenbesluit brandweerkorps BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren BES 2021–2023)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 mei 2023, nr. 2023-0000226228; Gelet op de artikelen 17, 55 en 81 van de Ambtenarenwet BES en artikel 21, tweede lid, onder a, van de Veiligheidswet BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 mei 2023, no. W04.23.00119/I);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 juni 2023, nr. 2023-0000331080; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

WIJZIGING VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT 1998 BES.

Het Bezoldigingsbesluit 1998 BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, vierde lid, wordt «1/170» vervangen door «1/150» en «werktijd» door «betrekking». BArtikel 6 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. De bezoldiging van de ambtenaar wordt jaarlijks verhoogd tot het in de schaal naast-hogere bedrag, indien hij zijn functie naar het oordeel van zijn leidinggevende naar behoren vervult. 2. In het derde lid wordt «naar het oordeel van het bevoegd gezag» vervangen door «naar het oordeel van het bevoegd gezag, dat is neergelegd in een formele beoordeling als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES,». 3. Het vierde lid komt te luiden: 4. De in het eerste en tweede lid bedoelde verhogingen van de bezoldiging worden toegekend zolang de ambtenaar de maximum bezoldiging van de voor hem geldende bezoldigingsschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand, waarin sinds zijn aanstelling of sinds zijn overgang naar een functie waaraan een hogere bezoldiging is verbonden een jaar is verstreken, en geschiedt nadien telkens na één jaar. CArtikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

De bezoldiging van de ambtenaar met een deelbetrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van de bezoldiging bij een volledige betrekking. DArtikel 9a wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt «en wordt berekend over het hele kalenderjaar» vervangen door «over een periode van twaalf maanden, die is aangevangen met de maand januari van het desbetreffende kalenderjaar». 2. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. In afwijking van het tweede lid kan de eindejaarsuitkering op verzoek van de ambtenaar binnen een periode als bedoeld in het tweede lid op twee momenten worden uitbetaald. In dat geval vindt de eerste uitbetaling plaats in de door de ambtenaar verzochte maand, en wel over de maand januari, bedoeld in het tweede lid, en de volgende maanden tot en met de maand van de eerste uitbetaling. De tweede uitbetaling vindt dan plaats in de maand november, en wel over de resterende maanden van het desbetreffende kalenderjaar. 3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden: 4. In afwijking van het tweede of derde lid, wordt bij ontslag van de ambtenaar de eindejaarsuitkering onderscheidenlijk het resterende deel van de eindejaarsuitkering uitbetaald in de laatste maand van zijn dienstverband. 4. Een lid wordt toegevoegd, luidende: 5. Artikel 36a, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is van overeenkomstige toepassing op de eindejaarsuitkering. ENa artikel 18 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19
  1. Aan de ambtenaar die op 1 juni 2021 in dienst was, wordt een eenmalige uitkering verleend ter hoogte van USD 1.500. 2. De uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de ambtenaar met een deelbetrekking vastgesteld op een evenredig deel van het bedrag, genoemd in het eerste lid.

ARTIKEL II

WIJZIGING VAN HET RECHTSPOSITIEBESLUIT AMBTENAREN BES.

Het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

De bezoldiging van de ambtenaar met een deelbetrekking is gelijk aan de bezoldiging die hij in die functie zou hebben genoten bij een volledige betrekking, vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de noemer 36 is en de teller het aantal voor die ambtenaar geldende arbeidsuren per week. BIn artikel 20 wordt «indien de voor hem geldende werktijd gelijk zou zijn aan de voor zijn functie gebruikelijke volledige werktijd» vervangen door «indien hij in volledige betrekking werkzaam was geweest». CNa artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23

a.

  1. De ambtenaar die een door het bevoegd gezag aangewezen functie vervult die onvermijdbare risico’s van structurele aard met zich brengt, ontvangt een toelage voor onvermijdbaar verzwarende werkomstandigheden. 2. Risico’s als bedoeld in het eerste lid kunnen zijn risico’s van fysieke of psychische aard, risico’s op slachtofferschap of afbreukrisico’s. 3. Het bevoegd gezag wijst de in het eerste lid bedoelde functies aan. Bij de aanwijzing wordt vermeld of er sprake is van onvermijdbare risico’s of onvermijdbare aanmerkelijke risico’s. 4. Er is sprake van onvermijdbare aanmerkelijke risico’s als bedoeld in het derde lid, wanneer onvoldoende maatregelen getroffen kunnen worden om het risico te beperken. 5. De toelage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor ambtenaren in dienst van de Staat USD 50 per maand of, indien er sprake is van aanmerkelijke risico’s, USD 100. 6. De hoogte van de toelage, bedoeld in het eerste lid, wordt voor ambtenaren in dienst van een openbaar lichaam vastgesteld bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen. 7. Als de bezoldiging wijziging ondergaat, worden de bedragen, genoemd in het vijfde lid, met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat bij ministeriële regeling op gelijke voet gewijzigd. 8. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van dit artikel. DIn artikel 25c, eerste en derde lid, wordt «artikel 25a en 25b» telkens vervangen door «de artikelen 23a, 25a en 25b». EIn artikel 30 wordt «voor wie de geldende werktijd korter is dan de voor zijn functie geldende volledige werktijd» vervangen door «met een deelbetrekking». FIn artikel 35, derde lid, wordt «voor wie de geldende werktijd korter is dan de voor zijn functie geldende gebruikelijke volledige werktijd» vervangen door «met een deelbetrekking». GArtikel 36a wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het derde en het vierde lid tot het vierde en vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. In afwijking van het tweede lid kan de vakantie-uitkering op verzoek van de ambtenaar binnen een periode als bedoeld in het tweede lid op twee momenten worden uitbetaald. In dat geval vindt de eerste uitbetaling plaats in de door de ambtenaar verzochte maand, en wel over de maand juni, bedoeld in het tweede lid, en de volgende maanden tot en met de maand van de eerste uitbetaling. De tweede uitbetaling vindt dan plaats in de maand mei, en wel over de resterende maanden. 2. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden: 4. In afwijking van het tweede of derde lid, wordt bij ontslag van de ambtenaar de vakantie-uitkering onderscheidenlijk het resterende deel van de eindejaarsuitkering uitbetaald in de laatste maand van zijn dienstverband. HArtikel 37a wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid wordt de eerste volzin vervangen door «De arbeidsduur bedraagt bij een volledige betrekking gemiddeld 36 uur per week». 2. Een lid wordt toegevoegd, luidende: 10. Een ambtenaar kan niet voor meer dan 36 uur worden aangesteld. IIn artikel 48, derde lid, wordt «voor wie de geldende werktijd korter is dan de voor zijn functie geldende gebruikelijke volledige werktijd» vervangen door «met een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT