Besluit van 23 oktober 2017, houdende benoeming, schorsing en het ontslag van secretariaat toetsingscommissie inzet bevoegdheden

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 23 oktober 2017, houdende benoeming, schorsing en het ontslag van secretariaat toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie d.d. 10 oktober 2017, kenmerk 3213697; Gelet op artikel 34, derde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De benoeming, schorsing en het ontslag van tot het secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden horende ambtenaren geschiedt door de voorzitter van de commissie, voor zover het aan de functie verbonden salaris niet hoger is dan het maximumsalaris van schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT