Besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het Besluit diergezondheid en de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2023

Besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het Besluit diergezondheid en de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2022, nr. WJZ / 22271584; Gelet op de artikelen 9.15, derde lid, 9.16, derde lid, 9.18, derde lid, 9.22, eerste lid, 9.23, derde lid en 9.25, eerste lid, van de Wet dieren; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2022, nr. W11.22.00095/VI); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2022, nr. WJZ / 2244179; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit diergezondheid wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5.1 wordt als volgt gewijzigd:1. De begripsbepaling eendagskuiken vervalt. 2. In de begripsomschrijving van grootouderdier vervalt «17 weken of ouder is en». 3. In de begripsomschrijving van legkip vervalt «17 weken of ouder is en». 4. In de begripsomschrijving van ouderdier vervalt «17 weken of ouder is en». 5. In de begripsomschrijving van vleeskalkoen vervalt «van 72 uur of ouder». 6. In de begripsomschrijving van vleeskuiken vervalt «van 72 uur of ouder». BArtikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef wordt «eendagskuikens» vervangen door «kippen». b. In onderdeel a wordt «€ 0,220974» vervangen door «€ 1,542819», «per vleeskuiken dat» wordt vervangen door «per kip die». c. In onderdeel b wordt «€ 0,011730» vervangen door «€ 0,083408», «per vleeskuiken dat» wordt vervangen door «per kip die». 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,039875» vervangen door «€ 0,266238». b. In onderdeel b wordt «€0, 264947» vervangen door «€ 1,756743». 3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,002319» vervangen door «€ 0,014508». b. In onderdeel b wordt «€ 0,001578» vervangen door «€ 0,009876». 4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,000770» vervangen door «€ 0,004778». b. In onderdeel b wordt «nihil» vervangen door «€ 0,000806». CArtikel 5.7 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef wordt «eendagskuikens» vervangen door «kippen». b. In onderdeel a wordt «€ 0,245013» vervangen door «€ 1,735451», en «eendagskuiken dat» wordt vervangen door «kip die». c. In onderdeel b wordt «€ 0,112171» vervangen door «€ 0,353731», en «eendagskuiken dat» wordt vervangen door «kip die». d. In onderdeel c wordt «€ 0,079776» vervangen door «€ 0,121755», en «eendagskuiken dat» wordt vervangen door «kip die». 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,276751» vervangen door «€ 2,137101». b. In onderdeel b wordt «€ 0,066760» vervangen door «€ 0,424138». 3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,119829» vervangen door «€ 0,663282». b. In onderdeel b wordt «€ 0,063053» vervangen door «€ 0,344869». c. In onderdeel c wordt «€ 0,031780» vervangen door «€ 0,220097». d. In onderdeel d wordt «€ 0,021081» vervangen door «€ 0,144984». 4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,001383» vervangen door «€ 0,008662». b. In onderdeel b wordt «nihil» vervangen door «€ 0,000703». c. In onderdeel c wordt «€ 0,000082» vervangen door «€ 0,000561». 5. In het vijfde lid wordt «€ 0,004538» vervangen door «€ 0,029029». DArtikel 5.8 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,013797» vervangen door «€ 0,091391». b. In onderdeel b wordt «€ 0,025824» vervangen door «€ 0,169019». 2. In het tweede lid wordt «€ 0,001071» vervangen door «€ 0,006673». EArtikel 5.9 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «€ 0,003972» vervangen door «€ 0,024743». 2. In het tweede lid wordt «€ 0,000316» vervangen door «€ 0,002030». FArtikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «€ 2,416» vervangen door «€ 2,803». 2. In het tweede lid wordt «€ 0,379» vervangen door «€ 0,388». GArtikel 5.11 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «€ 0,863» vervangen door «€ 0,953». 2. In het tweede lid wordt € 1,571»» vervangen door «€ 1,426». HArtikel 5.12 komt te luiden:

Artikel 5.12

Varkens.

Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf bedraagt: nihil.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 23 september 2022Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de dertigste september 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

I Algemeen

 1. Inleiding

  Met dit besluit worden de tarieven voor de diergezondheidsheffing voor het jaar 2023 vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 9.25, eerste lid, van de Wet dieren, dat bepaalt dat de tarieven voor de diergezondheidsheffing bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld.

  De nieuwe tarieven voor 2023 zijn toegelicht in dit algemeen deel. Andere onderdelen van het Besluit diergezondheid, zijn – op een enkele kleine uitzondering na – ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Zij zijn in het artikelsgewijze deel toegelicht.

 2. Diergezondheidsheffing

  2.1. Achtergrond

  Op grond van de in hoofdstuk 9, paragraaf 4, van de Wet dieren opgenomen regels over heffingen wordt een diergezondheidsheffing geheven bij degenen die in de uitoefening van hun bedrijf kippen, kalkoenen, eenden, schapen, geiten, varkens of runderen houden, of broedeieren of vaccinbroedeieren inleggen. Tevens wordt een diergezondheidsheffing geheven bij niet-bedrijfsmatige houders van geiten en schapen. Deze heffingen komen ten goede aan het Diergezondheidsfonds (hierna: DGF of fonds; zie artikel 9.2 tot en met 9.4 van de Wet dieren). Uit het fonds worden de kosten van de preventie en bestrijding van dierziekten betaald. Via de diergezondheidsheffing dragen de betrokken houders dus bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten.

  Gelet op artikel 9.22 van de Wet dieren hebben het Rijk en de betrokken sectoren afspraken gemaakt over de bijdragen van de betrokken sectoren in de periode van 2020 tot en met 2024. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024 (hierna: convenant;). Overeenkomstig artikel 9.25, zesde lid, van de Wet dieren zijn de vertegenwoordigers van de onderscheiden sectoren betrokken bij de totstandkoming van de begroting en de tarieven voor het jaar 2023.

  2.2. Begroting fonds

  De begroting voor het fonds voor het jaar 2023 is gebaseerd op de uitgaven vanuit het fonds van 2019 tot en met 2021, lopende contracten en verwachte veranderingen in deze kosten (inclusief indexatie). Bij het bepalen van de hoogte van de diergezondheidsheffing wordt, naast de begroting, tevens gekeken naar onder andere de hoogte van de opgebouwde crisisreserves en eventueel opgebouwde tekorten of overschotten.

  De begroting van het diergezondheidsfonds...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT