Besluit van 24 januari 2020, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006 in verband met herijking van bedragen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 januari 2020, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006 in verband met herijking van bedragen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2019, 2019-0000641205, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Gelet op artikel 1c, tweede lid, van de Wet Nationale ombudsman;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 januari 2020, no. W04.19.0412/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 januari 2020, nr. 2020-0000009937; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a wordt «€ 0,0055» vervangen door «€ 0,0061»; 2. In onderdeel b wordt «€ 0,1772» vervangen door «€ 0,2321»; 3. In onderdeel c wordt «€ 0,0104» vervangen door «€ 0,0116»; 4. In onderdeel d wordt «USD 0,1821» vervangen door «USD 0,1989». BIn artikel 3, eerste lid, wordt «€ 1004» vervangen door «€ 1149».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de zevende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Krachtens artikel 1a, eerste lid, onder b, van de Wet Nationale ombudsman is de wet van toepassing op de gedragingen van bestuursorganen van provincies, gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, tenzij voor die bestuursorganen een eigen voorziening voor de behandeling van verzoekschriften is ingesteld op grond van respectievelijk de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Waterschapswet of de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 1c, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman zijn de provincies, gemeenten, openbare lichamen, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen die gebruik maken van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT