Besluit van 24 juni 2020, houdende de inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362)

Besluit van 24 juni 2020, houdende de inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2020, nr. WJZ/24737948 (6706), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel VI van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362) treden in werking met ingang van 1 september 2020: artikel I, onderdeel D, wat betreft de artikelen 8.0.2, eerste lid, en 8.0.3, derde, vierde en zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel II, onderdeel A, wat betreft artikel 27d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel III, onderdeel A, wat betreft artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de derde juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treden enige bepalingen van de Wet van 5 oktober 2016 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362) in werking met ingang van 1 september 2020.

De bepalingen die in werking treden betreffen bepalingen die betrekking hebben op de uitwisseling van gegevens van vo-leerlingen, vso-leerlingen en vavo-studenten die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats tussen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT