Besluit van 24 maart 2023, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (verhoging vergoeding voor de werkzaamheden statenleden en leden algemeen bestuur)

Besluit van 24 maart 2023, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (verhoging vergoeding voor de werkzaamheden statenleden en leden algemeen bestuur)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2023, nr. 2023-0000060918; Gelet op de artikelen 43, eerste lid, van de Provinciewet, en 44, eerste lid, van de Waterschapswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2023, nr. W04.23.0021/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2023, nr. 2023-0000139612; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 2.1.1, eerste lid, wordt «€ 1.329,38» vervangen door «€ 1.894,59».BArtikel 4.1.1, eerste lid, wordt «€ 545,38» vervangen door «€ 719,94».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 29 maart 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 maart 2023Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Uitgegeven de eenendertigste maart 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met het onderhavige besluit wordt de vergoeding voor de werkzaamheden voor de leden van provinciale staten structureel verhoogd tot een bedrag van € 1.894,59, zijnde het maandbedrag in 2023 van de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden in gemeenten van 100.001–150.000 inwoners.

In navolging hiervan wordt ook de vergoeding voor de werkzaamheden voor de leden van de algemene besturen van de waterschappen structureel verhoogd tot een bedrag van € 719,94, zijnde 38% van het maandbedrag in 2023 van de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden van gemeenten van 100.001–150.000 inwoners.

Advies Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Op 24 juni 2022 heeft het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers advies uitgebracht over de vergoeding voor de werkzaamheden van leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van een waterschap.

Het college adviseert de door SEO Economisch Onderzoek eerder voorgestelde maatstaf te concretiseren, door voor statenleden uit te gaan van het gemiddelde van de vergoedingen voor de beide laatste categorieën inwonertallen in de categorie middelgrote gemeenten, wat neerkomt op een bedrag van € 1.526,07 per maand in 2022. Dit leidt tot een gerechtvaardigde en naar het oordeel van het college beheerste verhoging van het huidige bedrag van de vergoeding, met circa...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT