Besluit van 24 november 2021, houdende vaststelling van een onderscheidingsvlag voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

Besluit van 24 november 2021, houdende vaststelling van een onderscheidingsvlag voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Defensie en De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 november 2021, nr.3756798; Overwegende dat het wenselijk is een onderscheidingsvlag vast te stellen voor Onze geliefde dochter, Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, en voor haar zusters, zodra deze de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt; De Hoge Raad van Adel gehoord;Hebben goedgevonden en verstaan:

De door Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, en haar zusters te voeren vlag, waarvan hoogte en lengte zich verhouden als 5 : 6 en die driehoekig is uitgesneden over 1/3 lengte van de vlag, is van oranje kleur; op het midden een Nassaus blauw kruis ter breedte van 1/5 van de hoogte van de vlag;

op het midden van het kruis een oranje medaillon met een middellijn van 3/14 van de lengte van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT