Besluit van 24 oktober 2017 tot wijziging van het Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 oktober 2017 tot wijziging van het Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/119047, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344) en artikel 59, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 juli 2017, nr. W14.17.0165/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 16 oktober 2017, nr. IenM/BSK-2017/195279, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder nec-richtlijn: richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344). B Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste en tweede lid komen te luiden: 1. Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de verplichtingen tot het opstellen en actualiseren van inventarissen en prognoses als bedoeld in artikel 8, eerste tot en met het vierde lid, en de monitoring, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de nec-richtlijn. 2. Het opstellen en actualiseren van de inventarissen en prognoses en de monitoring geschieden overeenkomstig bijlage IV respectievelijk bijlage V bij de nec-richtlijn. 2. In het derde lid wordt «artikel 7, eerste lid, van richtlijn 2001/81» vervangen door: artikel 8, eerste tot en met vierde lid, en artikel 9, eerste lid, van de nec-richtlijn. 3. In het vierde lid wordt «bijlage III bij richtlijn 2001/81» vervangen door: bijlage IV en bijlage V bij de nec-richtlijn. C In artikel 3 wordt «artikel 8, eerste lid, van richtlijn 2001/81» vervangen door: artikel 10, eerste, tweede en vierde lid, van de nec-richtlijn.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 24 oktober 2017 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de zeventiende november 2017 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Dit besluit bevat ter implementatie van de artikelen 8, 9 en 10 van Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344) (hierna: nec-richtlijn) een wijziging van het Besluit uitvoering EU-richtlijn nationale emissieplafonds.

    Het Besluit uitvoering EU-richtlijn nationale emissieplafonds is in 2004 opgesteld ter implementatie van de artikelen 7 en 8 van richtlijn nr. 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds (national emission ceilings – NEC). De artikelen 8, 9 en 10 van de nec-richtlijn vervangen deze artikelen. Zij bevatten bepalingen over monitoring- en rapportageverplichtingen. Aangezien de betrokken artikelen weliswaar inhoudelijk geactualiseerd zijn in de nec-richtlijn, maar de strekking en vormgeving van de artikelen vrijwel gelijk gebleven zijn, is ervoor gekozen om niet een geheel nieuw implementatiebesluit op te stellen, maar het bestaande Besluit uitvoering EU-richtlijn nationale emissieplafonds te wijzigen. Hierbij is tevens meegewogen dat het Besluit uitvoering EU-richtlijn nationale emissieplafonds zal opgaan in het stelsel van de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding al is voorzien in 2019. Om deze reden is het artikel over de rapportageplicht, een plicht die strikt genomen niet geïmplementeerd hoeft te worden niet verwijderd, maar enkel aangepast aan de nieuwe richtlijn.

  2. De nec-richtlijn

    De nec-richtlijn vervangt richtlijn nr. 2001/81/EG. Europese en mondiale ontwikkelingen met betrekking tot luchtkwaliteit- en klimaatbeleid maakten aanpassing van richtlijn nr. 2001/81/EG noodzakelijk. Richtlijn nr. 2001/81/EG moest mede worden herzien om te voldoen aan de verplichtingen die op grond van het in 2012 herziene Gotenburg Protocol, behorende bij de UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP), voor de Europese Unie en haar lidstaten gelden. Het proces van ratificatie van het Gotenburg Protocol is vrijwel afgerond en het protocol zal op korte termijn in werking treden. Vanaf het jaar 2020 worden in het Gotenburg Protocol voor alle verdragspartijen nieuwe emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor zwaveldioxide, (SO2)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT