Besluit van 24 oktober 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 oktober 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. 2019-000523848, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Gelet op artikel II van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302) treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 24 oktober 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen. In...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT