Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 24 oktober 2019, houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs van 9 juli 2019, nr. WJZ/12845910(10056), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, 38a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 4.5, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 125 en 134 van de Ambtenarenwet, en 2.3.6, tweede lid, 2.5.5, tweede lid, en 4.1.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 september 2019, nr. W05.19.0212/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 oktober 2019, nr. WJZ/16679994(10056), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

INTREKKING BESLUITEN.

De volgende besluiten worden ingetrokken:a. Besluit overgangsmaatregelen b.o. 1985 b. Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985 c. Besluit overgangsmaatregelen v.j. en v.j.v. 1985 d. Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel e. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs f. Besluit van 8 oktober 1991, houdende vaststelling van regeling betaling IZK bij onderwijsinstellingen (gewijzigde betaalmaanden Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982) (Stb. 1991, 514) g. Besluit van 10 mei 1995, houdende wijziging van de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel) (Stb. 1995, 289) h. Besluit van 17 juni 1998, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Formatiebesluit WPO, het Formatiebesluit WEC en het Formatiebesluit W.V.O. (arbeidsduurverkorting 1998) (Stb. 1998, 395) i. Besluit van 7 juli 1999 houdende wijziging van onder meer het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel inzake onder meer het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap (Stb. 1999, 344) j. Besluit van 12 april 2000, houdende wijziging van het Formatiebesluit WPO en enkele andere besluiten in verband met onder meer de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen (Stb. 2000, 179) k. Besluit van 28 juli 2000 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel onder meer in verband met het schrappen van het geneeskundig onderzoek voor benoeming en de bezoldiging van herintreders (Stb. 2000, 328) l. Besluit van 15 december 2000, houdende wijziging van het tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel in verband met het wegnemen van belemmeringen bij het opnemen van buitengewoon verlof (Stb. 2001, 63) m. Besluit van 2 februari 2001, houdende wijziging van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA) (Stb. 2001, 84) n. Besluit van 9 mei 2001, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Kaderbesluit rechtspositie VO en het Kaderbesluit rechtspositie BVE onder meer in verband met verkorting van carrièrepatronen (Stb. 2001, 246) o. Besluit van 1 april 2004, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en enkele andere besluiten in verband met decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden bij vier instellingen voor hoger onderwijs (Stb. 2004, 156) p. Besluit van 23 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (Stb. 2004, 438) q. Besluit van 25 januari 2005, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (Stb. 2005, 57) r. Besluit van 15 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (Stb. 2005, 350) s. Besluit van 28 november 2005, houdende intrekking van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel (Stb. 2005, 629) t. Besluit van 19 januari 2006, houdende wijziging van onder meer het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in verband met beëindiging declaratiebekostiging praktijkonderwijs en overgang naar lumpsumbekostiging (Stb. 2006, 49) u. Besluit van 16 augustus 2006 houdende wijziging van onder meer het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, onder meer in verband met de uitwerking van de CAO 2000–2002 en het verbruik van formatierekeneenheden vanwege bevordering van arbeidsparticipatie van ouderen (Stb. 2006, 403) v. Besluit van 18 september 2006, houdende vaststelling van het Kaderbesluit rechtspositie PO en wijziging van onder meer het Overlegbesluit onderwijspersoneel (Stb. 2006, 439) w. Besluit van 29 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs in verband met de introductie van een nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en het vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (Stb. 2007, 47) x. Besluit van 23 februari 2007, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs in verband met wijziging van de Werkloosheidswet (Stb. 2007, 101)

ARTIKEL II

OMHANGBEPALING STB. 2007, 48.

In het Besluit van 13 december 2006 tot intrekking van het Kaderbesluit rechtspositie VO en tot wijziging van enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden (Stb. 2007, 48) wordt na artikel VII een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VII

a. OMHANGBEPALING.

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

ARTIKEL III

OMHANGBEPALING STB. 2007, 333.

In het Besluit van 3 september 2007, houdende wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (Stb. 2007, 333) wordt na artikel II een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

a. OMHANGBEPALING.

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

ARTIKEL IV

OMHANGBEPALING STB. 2007, 478.

In het Besluit van 27 november 2007, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs in verband met wijziging van de Werkloosheidswet (Stb. 2007, 478) wordt na artikel II een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

a OMHANGBEPALING.

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

ARTIKEL V

OMHANGBEPALING STB. 2013, 460.

In het Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO (Stb. 2013, 460) wordt na artikel II een artikel ingevoerd, luidende:

ARTIKEL II

a. OMHANGBEPALING.

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

ARTIKEL VI

OMHANGBEPALING STB. 2015, 287.

In het Besluit van 2 juli 2015 tot intrekking van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (Stb. 2015, 287) wordt na artikel II een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

a OMHANGBEPALING.

Dit besluit berust op artikel X van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

ARTIKEL VII

WIJZIGING UITVOERINGSBESLUIT WEB.

Bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit WEB wordt als volgt gewijzigd:1. De tabel in onderdeel 2.2 wordt als volgt gewijzigd: a. In regel 16, derde kolom, vervalt «aanstelling of». b. In regel 21, derde kolom, wordt «aanstellingsperiode» vervangen door «benoemingsperiode». 2. In onderdeel 2.5 komen «Arbeidsrelatie versus aanstelling/benoeming» en de eerstvolgende alinea als volgt te luiden: • Arbeidsrelatie versus benoeming

Ten behoeve van de gegevensleveringen moet onderscheid worden gemaakt tussen benoemingen enerzijds en arbeidsrelaties anderzijds. Een arbeidsrelatie is in deze bijlage een unieke combinatie van school, persoon, functie en aard dienstverband. 3. In onderdeel 3 wordt «aangesteld» telkens vervangen door «benoemd».

ARTIKEL VIII

WIJZIGING UITVOERINGSBESLUIT WHW 2008.

In artikel 7.1b van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 wordt «het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984» vervangen door «de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn».

ARTIKEL IX

INWERKINGTREDING.

Dit besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT