Besluit van 25 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

Besluit van 25 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, van 23 mei 2017, nr. 2079419; Gelet op artikel 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 juni 2017, no. W03.17.0144/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, van 21 augustus 2017, nr. 2098172; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 23, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. in het kader van het ophouden voor onderzoek als bedoeld in artikel 56a, eerste en vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering van: 1°. verdachten van een strafbaar feit waarvoor een bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend; 2°. kwetsbare verdachten als bedoeld in artikel 28b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering van een strafbaar feit waarvoor geen bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend. B Artikel 23a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef vervalt «die ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, en de verdenking ziet op een strafbaar feit». 2. In onderdeel a wordt «2 punten» vervangen door: 3 punten. 3. In onderdeel b wordt «1 punt» vervangen door: 1,5 punt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 25 augustus 2017 Willem-Alexander De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de zevende september 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    1.1 Verhoorbijstand

    Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (hierna: Bvr) bevat sinds 15 november 2011 een vergoedingsregeling voor verhoorbijstand door advocaten aan aangehouden minderjarige verdachten in strafzaken waarin een bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend.1 Verhoorbijstand is rechtsbijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor. Op grond van een arrest van de Hoge Raad van 22 december 20152 hebben ook aangehouden meerderjarige verdachten per 1 maart 2016 recht op verhoorbijstand in strafzaken, gelet op de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkelde jurisprudentie; dit is inmiddels geregeld in artikel 28d van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). Zij hebben op grond van artikel 28b, eerste en tweede lid, Sv in samenhang gelezen met artikel 43 van de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb) recht op kosteloze verhoorbijstand in strafzaken waarin een bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend. Het onderhavige besluit strekt er hoofdzakelijk toe om artikel 23a Bvr daarmee in overeenstemming te brengen door de regels over de hoogte van de vergoeding uit te breiden met verhoorbijstand aan aangehouden meerderjarige verdachten.

    De Hoge Raad heeft in zijn arrest overwogen ervan uit te gaan dat met ingang van 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een aangehouden verdachte recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor in vorenbedoelde strafzaken. Uit het arrest blijkt dat de Hoge Raad daarbij niet langer onderscheid maakt tussen minderjarige en meerderjarige verdachten. Aan het arrest is uitvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT