Besluit van 25 augustus 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Besluit van 25 augustus 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid van 25 augustus 2023, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4778185; Gelet op artikel 22 van de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud treedt, met uitzondering van de artikelen 13 en 16, in werking met ingang van 1 september 2023.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 25 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de dertigste augustus 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud treedt in werking met ingang van 1 september 2023. Met dit tijdstip van inwerkingtreding wordt afgeweken van de vaste verandermomenten (zie Ar. 4.17, vijfde lid, aanhef en onder d). Deze afwijking is gerechtvaardigd, omdat de onderhavige wet strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT