Besluit van 25 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 8 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (Stb. 2021, 192)

Besluit van 25 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 8 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (Stb. 2021, 192)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ/22219823;Gelet op artikel II van het Besluit van 8 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (Stb. 2021, 192); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel N, van het Besluit van 8 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (Stb. 2021, 192) treedt in werking met ingang van 1 juni 2022. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 mei 2022, treedt genoemd artikel I, onderdeel N, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 25 mei 2022Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Uitgegeven de eenendertigste mei 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit treedt artikel I, onderdeel N, van het Besluit van 8 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (Stb. 2021, 192) in werking met ingang van 1 juni 2022. Hiermee treedt artikel 73a van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) in werking. In de toelichting bij het besluit houdende de wijziging is reeds aangegeven dat artikel 73a vooruitlopend op de rest van de artikelen van kracht wordt, zodat de rVDM pilot van start kan gaan. Indien dit besluit niet uiterlijk op 31 mei 2022 bekend is gemaakt, vindt inwerkingtreding van genoemd artikel I, onderdeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT