Besluit van 26 april 2024 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van artikel 12 van richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (Pb EU 2023, L 231)

Besluit van 26 april 2024 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van artikel 12 van richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (Pb EU 2023, L 231)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 16 februari 2024, nr. WJZ / 45486512;Gelet op artikel 12 van richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (Pb EU 2023, L 231) en de artikelen 16.1, tweede lid, 16.139, tweede lid, aanhef en onder c, 18.2, zesde lid, 20.6, eerste en derde lid en 20.8, eerste en derde lid van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 april 2024, Nr. W18.24.00034/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Klimaat en Energie van 26 april 2024, nr. WJZ / 52669912; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 3.237, tweede lid, komt te luiden:2. Ook wordt voldaan aan de regels over: a. verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1; en b. openbaarmaking gegevens energie-efficiëntie datacentra, bedoeld in paragraaf 5.4.1a. BNa paragraaf 5.4.1 wordt na artikel 5.16 een paragraaf 5.4.1a ingevoegd, luidende:

§ 5.4.1a Openbaarmaking gegevens energie-efficiëntie datacentra

Artikel 5.16

a (toepassingsbereik).

 1. Deze paragraaf is van toepassing op het exploiteren van een rekencentrum of datacentrum, bedoeld in artikel 3.235, eerste lid, voor zover het gaat om een rekencentrum of datacentrum met een geïnstalleerd IT-vermogen, zijnde het vermogen van de geïnstalleerde informatietechnologie in de ruimten en van de apparatuur die hoofdzakelijk of alleen dienen voor gegevensgerelateerde functies, met inbegrip van de noodzakelijke bijbehorende apparatuur, van ten minste 500 kW. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing als de activiteit, bedoeld in het eerste lid, geheel wordt verricht voor het uitoefenen van: a. defensietaken; of b. taken voor rampenbestrijding als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s of crisisbeheersing als bedoeld in dat artikel.

Artikel 5.16

b (openbaarmaking van gegevens).

 1. Uiterlijk op 15 juli 2024 en daarna jaarlijks uiterlijk op 15 mei worden door degene die de activiteit verricht gegevens over de energie-efficiëntie van de activiteit openbaar gemaakt via een elektronische voorziening. 2. Degene die de activiteit verricht, voldoet aan de verplichting van het eerste lid door de volgende gegevens over de activiteit over het voorafgaande kalenderjaar te verzamelen en openbaar te maken: a. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht; b. de naam van het rekencentrum of datacentrum en het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; c. de datum waarop de activiteit is gestart; d. het geïnstalleerde vermogen in kilowatt; e. de vloeroppervlakte van het rekencentrum of datacentrum in vierkante meters; f. gegevens over het rekencentrum of datacentrum en de energieprestaties, waaronder in ieder geval: 1°. het energiegebruik; 2°. het waterverbruik in kubieke meters; 3°. het restwarmtegebruik; 4°. de temperatuurinstelpunten; 5°. het gebruik van hernieuwbare energie; g. de hoeveelheid in het rekencentrum of datacentrum opgeslagen en verwerkte data; h. het jaarlijks inkomende en uitgaande dataverkeer; en i. de dagtekening. 3. Voor zover er sprake is van gegevens waarvan de geheimhouding op grond vanartikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet open overheid gerechtvaardigd is, zijn deze gegevens uitgezonderd van de verplichting, bedoeld in het eerste en tweede lid. 4. Op het verzamelen en openbaar maken van de gegevens zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

Artikel 5.16

c (elektronisch formulier en ondertekening).

 1. De gegevens, bedoeld in artikel 5.16b, worden openbaar gemaakt met gebruikmaking van een elektronische voorziening en een elektronisch formulier die door Onze Minister voor Klimaat en Energie beschikbaar worden gesteld. 2. Gegevens die openbaar zijn gemaakt via de elektronische voorziening gelden als ondertekend. CIn bijlage I, onderdeel B, wordt «Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315);» vervangen door «Richtlijn 2023/1791/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (PbEU 2023, L 231);».

ARTIKEL II

Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:AOnmiddellijk boven het opschrift van afdeling 10.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.49

d (rapportages datacentra).

Onze Minister voor Klimaat en Energie verstrekt de gegevens die via de elektronische voorziening, bedoeld in artikel 5.16c, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, openbaar zijn gemaakt, aan de Europese Commissie. BIn artikel 13.1, eerste lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met h tot e tot en met i, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. Onze Minister voor Klimaat en Energie: bij de verplichting tot het openbaar maken van de gegevens, bedoeld in paragraaf 5.4.1a van het Besluit activiteiten leefomgeving;.

ARTIKEL III

In artikel II, onderdeel A, van het Besluit van 28 november 2023 tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Stb. 2023, 472) wordt «Aan paragraaf 10.8.8 wordt een artikel toegevoegd» vervangen door «Na artikel 10.49b wordt een artikel ingevoegd».

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 april 2024Willem-AlexanderDe Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Uitgegeven de zesde mei 2024 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

 1. Algemeen

 1. Inleiding

  Dit besluit wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (PbEU 2023, L 231, hierna: de richtlijn). Meer specifiek wordt met dit besluit de in artikel 12 van de richtlijn opgenomen verplichting geïmplementeerd. Die bepaling strekt ertoe dat de lidstaten eigenaars en exploitanten van datacentra uiterlijk op 15 mei 2024 verplichten informatie over de energieprestaties van diezelfde datacentra te verzamelen en jaarlijks openbaar te maken. Dit betreft onder andere gegevens over het energiegebruik, het waterverbruik en de toepassing van (rest-)warmte. Voor een overzicht van de informatie die dient te worden verzameld en openbaar gemaakt, wordt in artikel 12, eerste lid van de richtlijn, verwezen naar de informatie zoals opgenomen in bijlage VII van diezelfde richtlijn. Doordat in artikel 12 van de richtlijn een kortere implementatietermijn is opgenomen dan voor de implementatie van het merendeel van de artikelen van de richtlijn, wordt dit artikel via onderhavig wijzigingsbesluit met een apart traject geïmplementeerd in nationale regelgeving. De onderaan deze nota van toelichting opgenomen transponeringstabel ziet dus ook enkel op de implementatie van artikel 12 van de richtlijn. Er zijn in onderhavig wijzigingsbesluit geen andere regels opgenomen dan de regels die voor de implementatie strikt noodzakelijk zijn.

 2. Hoofdlijnen wijzigingsbesluit

  Dit wijzigingsbesluit strekt specifiek tot de implementatie van het eerste en tweede lid van artikel 12 en bijlage VII van de richtlijn. Hierna zal eerst kort worden ingegaan op hetgeen in artikel 12, eerste en tweede lid, van de richtlijn is opgenomen. Daarbij wordt ook de in bijlage VII van de richtlijn uitgewerkte informatie over de energieprestaties van datacentra besproken. Daarna worden de overige leden van artikel 12 kort toegelicht. Vervolgens wordt beschreven hoe de implementatie van deze bepalingen in de nationale regelgeving is vormgegeven.

  2.1 Artikel 12, eerste en tweede lid, van de richtlijn

  De ICT-sector, waartoe datacentra behoren, is een sector die snel groeit en waaraan een toenemend aandeel van het totale energiegebruik wordt toegerekend. Om duurzame ontwikkeling in de ICT-sector, en met name van datacentra, te bevorderen, is in artikel 12, eerste lid, van de richtlijn een verplichting tot het openbaar maken van gegevens over de energieprestaties van datacentra voor de eigenaars en exploitanten van deze datacentra geïntroduceerd (hierna: de rapportageplicht). Voor de definitie van een datacentrum wordt in onderdeel 49 van artikel 2, van de richtlijn verwezen naar een datacentrum zoals gedefinieerd in bijlage A, punt 2.6.3.1.16, bij Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken. De definitie die hier voor een datacentrum is opgenomen luidt als volgt: «Een datacentrum wordt gedefinieerd als een structuur of groep structuren die wordt gebruikt om computersystemen/servers en bijbehorende apparatuur voor de opslag, verwerking en/of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT