Besluit van 26 april 2022 tot uitvoering van artikel 77b van de Meststoffenwet (verlaging percentage afroming bij overdracht fosfaatrechten)

Besluit van 26 april 2022 tot uitvoering van artikel 77b van de Meststoffenwet (verlaging percentage afroming bij overdracht fosfaatrechten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 april 2022, nr. WJZ / 22153900/WJZ; Gelet op artikel 77b van de Meststoffenwet;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In artikel 32a, eerste lid, van de Meststoffenwet wordt met toepassing van artikel 77b van de Meststoffenwet «80 procent» vervangen door «90 procent».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 april 2022Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Uitgegeven de negenentwintigste april 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 28

eerste lid, van de Meststoffenwet bepaalt dat op het tijdstip van registratie van de kennisgeving van een overdracht van een fosfaatrecht het fosfaatrecht wordt vergroot van het bedrijf waarnaar dat fosfaatrecht overgaat.

Artikel 32

a, eerste lid, bepaalt dat deze vergroting van het fosfaatrecht beperkt wordt tot 80%.

Artikel 77

b van de Meststoffenwet bepaalt dat dit percentage van 80 procent uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond bedoeld in de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 (C(2017) 8483) is gekomen wordt vervangen door 90 procent. Deze staatssteunbeschikking vermeldt in overweging 9 voor melkvee een fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg. Dit plafond is vastgesteld in artikel 18a, tweede lid, van de Meststoffenwet.

De verhoging van het percentage, bedoeld in artikel 32a, eerste lid, betekent dat de minister bij een registratie van een overdracht van fosfaatrechten na de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit geen afroming van 20% toepast, maar een afroming van 10%.

Artikel 77

b van de Meststoffenwet houdt in dat bij koninklijk besluit met onmiddellijke werking het afromingspercentage...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT