Besluit van 26 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet digitale overheid

Besluit van 26 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet digitale overheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2023, nr. 2023-0000125618; Gelet op artikel 29, eerste lid, van de Wet digitale overheid;Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De artikelen 28, aanhef en onderdeel b, 29 en 30, van de Wet digitale overheid treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

De artikelen 1, 2, en de bijbehorende bijlage, 5, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel g en het zesde lid, 6, 8, 10, 16, eerste en vierde lid, 17, eerste, tweede, vierde, zesde en achtste lid, 18, 19, 23, 25, 26, 27, en 28, onderdeel a, van de Wet digitale overheid treden in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 april 2023Willem-AlexanderDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

Uitgegeven de elfde mei 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De artikelen 3 en 20 van de Wet digitale overheid treden op grond van artikel 29, tweede lid, van de Wet digitale overheid (hierna: Wdo) de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst in werking. Voor de overige artikelen en artikelonderdelen van de Wdo is inwerkingtreding bij koninklijk besluit voorgeschreven.

Samenhangend met de inwerkingtreding van de artikelen 3 en 20 van de Wdo is het noodzakelijk om te regelen dat het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid voortaan berust op artikel 3, tweede lid, van de Wdo. Dat gebeurt met inwerkingtreding van artikel 28, aanhef en onderdeel b. Ook kan op dat moment de citeertitel van de Wdo in werking treden. Inwerkingtreding van artikel 28, onderdeel a, van de Wdo zal op een later moment worden geregeld met een separaat koninklijk besluit.

Verder wordt met dit besluit geregeld dat op 1 juli 2023 een meer materieel deel van de wetsartikelen in werking kan treden. Deze artikelen regelen onder meer de verplichting van de minister...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT