Besluit van 26 januari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498)

Besluit van 26 januari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Langdurige Zorg en Sport van 23 januari 2023, kenmerk 3500142-1042380-WJZ; Gelet op artikel II van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498) treedt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT