Besluit van 26 maart 2020 tot aanpassing van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 26 maart 2020 tot aanpassing van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 maart 2020, nr. 2020-0000035052; Gelet op artikel 4, tweede, vijfde en zevende lid van de Wet op de Sociaal-Economische Raad; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 1

van het Besluit Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden komt te luiden:

Artikel 1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-Economische Raad: a. organisaties van ondernemers:

Vereniging VNO-NCW:

7 leden

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

3 leden

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

1 lidb. organisaties van werknemers:

Federatie Nederlandse Vakbeweging:

8 leden

Christelijk Nationaal Vakverbond:

2 leden

Vakcentrale voor Professionals:

1 lid

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 maart 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de eenendertigste maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit zijn het aantal zetels per organisatie opnieuw vastgesteld. In verband met het vaststellen van de zetels heeft de Minister advies ingewonnen bij de Raad. De zetelverdeling in de Raad vindt, zowel aan werknemerszijde als werkgeverszijde, plaats op basis van overeenstemming tussen de respectieve betrokken organisaties. Als geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zetelverdeling vastgesteld op basis van het SER-besluit beleidsregels representativiteit.

Uit het advies volgt dat er geen aanleiding is tot het aanwijzen van andere organisaties, of tot een nieuwe zetelverdeling van werkgeversorganisaties. Wel is geadviseerd de huidige zetelverdeling van werknemersorganisaties te wijzigen. Grondslag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT