Besluit van 26 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord

Besluit van 26 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 15 oktober 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3055566; Gelet op artikel III van de Wet homologatie onderhands akkoord;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de derde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) op 1 januari 2021 in werking treedt. De WHOA voorziet in twee procedures waarbinnen in geval van dreigende insolventie een akkoord tot stand kan worden gebracht: 1) een besloten akkoordprocedure buiten faillissement en 2) een openbare procedure akkoordprocedure buiten faillissement (artikel 369, zesde lid, Fw). De openbare akkoordprocedure buiten faillissement zal worden aangemeld bij de Europese Commissie met het verzoek om deze procedure te laten opnemen op bijlage A van de Insolventieverordening.1 De opname van de openbare akkoordprocedure buiten faillissement op de genoemde bijlage, vergt een procedure die enige tijd in beslag neemt. Gelet op het belang van een spoedige invoering van de WHOA, wordt hier niet op gewacht. Voor de duidelijkheid wordt het volgende opgemerkt.

Voordat de rechter een beslissing neemt over verzoeken die in het kader...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT