Besluit van 26 oktober 2020, houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19)

Besluit van 26 oktober 2020, houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 september 2020, nr. 2020-0000560496; Gelet op de artikelen E 10, H 4, zevende lid, J 4, eerste lid, J 19, en M 9, vijfde lid, van de Kieswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2020, nr. W04.20.0353/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2020, nr. 2020-0000600289; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. TIJDELIJKE AFWIJKINGEN VAN HET KIESBESLUIT

Artikel 1

In afwijking van artikel E 1 van het Kiesbesluit bestaat het stembureau uit ten minste vier en ten hoogste zeven leden.

Artikel 2

In afwijking van artikel H 1 van het Kiesbesluit, zijn de formulieren voor de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel H 1, derde lid, van de Kieswet, en voor de verklaringen, bedoeld in de artikelen H 3, vijfde lid, H 4, zevende lid, en H 9, vierde lid, van de Kieswet, gedurende vijf weken voor en op de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar bij elke gemeente. De verklaring, bedoeld in artikel H 9, vierde lid, van de Kieswet is tevens gedurende vijf weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar bij het centraal stembureau.

Artikel 3

Bij de kennisgevingen, bedoeld in de artikelen J 1 en M 8 van het Kiesbesluit, wordt de kiezer tevens gewezen op de mogelijkheid van een latere openbaarmaking van de gewijzigde adressen en de zittingstijden van stembureaus op grond van artikel 5 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 alsmede op het internetadres waar deze openbaarmaking dan plaatsvindt.

Artikel 4
  1. Artikel J 5, tweede lid, van het Kiesbesluit is niet van toepassing. 2. In elk stemhokje bevindt zich een lessenaar. 3. Ten behoeve van het invullen van het stembiljet ontvangt de kiezer rood schrijfmateriaal van een lid van het stembureau.

HOOFDSTUK 2. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5
  1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld. 2. Dit besluit vervalt met ingang van de dag dat de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 vervalt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit verkiezingen covid-19.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

  1. Inleiding

    De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 maakt het mogelijk verkiezingen te houden op basis van de Kieswet en daarbij de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om verspreiding te voorkomen van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), dat de ziekte covid-19 kan veroorzaken. Daartoe kan tijdelijk van de Kieswet worden afgeweken. In verband met de vorenbedoelde maatregelen is het ook noodzakelijk van enkele bepalingen uit het Kiesbesluit af te wijken alsmede enkele bepalingen uit het Kiesbesluit aan te vullen. Daartoe strekt dit besluit. Het besluit regelt geen nieuwe onderwerpen ten opzichte van het Kiesbesluit.

  2. Inhoud van het besluit

    Er wordt op drie punten van het Kiesbesluit afgeweken. Allereerst wordt herhaald dat het stembureau, in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT