Besluit van 26 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 18 september 2020 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (derde tranche) (Stb. 2020, 365)

Besluit van 26 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 18 september 2020 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (derde tranche) (Stb. 2020, 365)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 oktober 2020, nr. 2020-0000572558; Gelet op artikel II van het Besluit van 18 september 2020 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (derde tranche) (Stb. 2020, 365); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  1. Het Besluit van 18 september 2020 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (derde tranche) (Stb. 2020, 365) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A en B, in werking met ingang van 1 januari 2021. b. Artikel I, onderdelen A en B, van het Besluit van 18 september 2020 houdende wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (derde tranche) (Stb. 2020, 365) treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 26 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tiende november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit is voorzien in gedifferentieerde inwerkingtreding van het Besluit van 18...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT