Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit diergezondheidsheffing in verband met wijziging van de heffingstarieven per 2019

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit diergezondheidsheffing in verband met wijziging van de heffingstarieven per 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juli 2018, nr. WJZ 18158476; Gelet op artikel 91m, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 juli 2018, nr. W.11.18.0187/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 augustus 2018, nr. WJZ 18197621; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit diergezondheidsheffing wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het einde van de begripsomschrijving van «wet» door een puntkomma, de volgende onderdelen in alfabetische volgorde toegevoegd: A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf:

bedrijf dat op grond van een krachtens artikel 17 van de wet vastgestelde ministeriële regeling ter beperking van het risico op een uitbraak van een besmettelijke varkensziekte door Onze Minister respectievelijk als A-, B-, C-, D-, E- of F-bedrijf is aangewezen of aangemerkt; big:

varken vanaf de geboorte tot aan het spenen; beer:

geslachtsrijp varken van het mannelijk geslacht; bestemd voor de fokkerij; gelt:

geslachtsrijp varken van het vrouwelijk geslacht dat nog niet heeft geworpen, bestemd voor de fokkerij; vleesvarken:

gespeend varken dat wordt gehouden voor de productie van vlees; zeug:

varken van het vrouwelijk geslacht na de worp van haar eerste biggen. B Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 1,8348» vervangen door «€ 1,060996»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,1529» vervangen door «€ 0,089361». 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,2955» vervangen door «€ 0,172464»; b. In onderdeel b wordt «€ 1,7406» vervangen door «€ 1,023720. 3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,0117» vervangen door «€ 0,008595»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,0090» vervangen door «€ 0,005157». 4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,0035» vervangen door «€ 0,002039»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,0027» vervangen door «€ 0,001594». C Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,8969» vervangen door «€ 0,5194»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,0996» vervangen door «€ 0,05917»; c. In onderdeel c wordt «€ 0,0280» vervangen door «€ 0,016463». 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 1,9306» vervangen door «€ 1,161781»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,3250» vervangen door «€ 0,213226». 3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,5423» vervangen door «€ 0,451179»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,3632» vervangen door «€ 0,339641»; c. In onderdeel c wordt «€ 0,4858» vervangen door «€ 0,257878»; d. In onderdeel d wordt «€ 0,2793» vervangen door «€ 0,214681». 4. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,0087» vervangen door «€ 0,005015»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,0008» vervangen door «€ 0,000534»; c. In onderdeel c wordt «€ 0,0006» vervangen door «€ 0,000338». D Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «€ 0,0808» vervangen door «€ 0,049871»; b. In onderdeel b wordt «€ 0,1292» vervangen door «€ 0,079794». 2. In het tweede lid wordt «€ 0,0020» vervangen door «€ 0,001213». E Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «€ 0,0059» vervangen door «€ 0,003509». 2. In het tweede lid wordt «€ 0,0045 vervangen door «€ 0,002643». F Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11
  1. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een A-bedrijf bedraagt: a. € 0,340 per vleesvarken dat is afgevoerd naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum; b. € 0,170 per zeug, beer, gelt of big die is afgevoerd naar een A-, B-, C- of D-bedrijf, naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum; c. € 0,120 per big die is afgevoerd naar een E-bedrijf. 2. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een B-bedrijf bedraagt: a. € 0,340 per vleesvarken dat is afgevoerd naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum; b. € 0,170 per zeug, beer of gelt die is afgevoerd naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum; c. € 0,170 per big die is afgevoerd naar een D-bedrijf, naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum; d. € 0,120 per big die is afgevoerd naar een F-bedrijf. 3. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een C-bedrijf bedraagt € 0,170 per varken dat is afgevoerd naar A-, B-, of D-bedrijf, naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum. 4. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een D-bedrijf bedraagt € 0,170 per vleesvarken dat is afgevoerd naar een slachthuis of naar een bestemming buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum. 5. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een E-bedrijf bedraagt € 0,050 per varken. 6. Het tarief voor de diergezondheidsheffing ter zake van het houden van varkens op een F-bedrijf bedraagt € 0,050 per varken. 7. Op geslachtsrijpe varkens die eerder bestemd waren voor de fokkerij en van een A-bedrijf of een B-bedrijf zijn afgevoerd naar een slachthuis, al dan niet via een verzamelcentrum, is uitsluitend het eerste lid, onderdeel b, dan wel het tweede lid, onderdeel b, van toepassing.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot Wassenaar, 27 augustus 2018 Willem-Alexander De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de veertiende september 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

§ 1. Inleiding

Dit besluit wijzigt het Besluit diergezondheidsheffing, dat onder meer de tarieven voor de diergezondheidsheffing vaststelt. Via die heffing dragen houders van productiedieren en andere ondernemers in de dierlijke productieketen bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten, die uit het Diergezondheidsfonds worden betaald. De heffing voor het houden van dieren wordt geheven naar het aantal dieren van een diersoort of diercategorie dat in een kalenderjaar wordt gehouden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT