Besluit van 27 juni 2023 tot wijziging van het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie in verband met het van toepassing verklaren op de vrijwillige ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie in de hoedanigheid van buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

Besluit van 27 juni 2023 tot wijziging van het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie in verband met het van toepassing verklaren op de vrijwillige ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie in de hoedanigheid van buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2023, nr. 4708353; Overwegende dat ook vrijwillige politieambtenaren in aanmerking dienen te kunnen komen voor een medaille trouwe langdurige dienst Nederlandse politie als blijk van waardering voor het functioneren; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 1

van het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de zinsnede «In dit besluit wordt verstaan onder:» ingevoegd. 2. In de begripsomschrijving van ambtenaar wordt onder vernummering van subonderdeel 3° tot subonderdeel 4° een subonderdeel ingevoegd, luidende: 3°. de vrijwillige ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, voor zover diegene is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, voor zover diegene in de hoedanigheid van buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, met uitvoerende politietaken is belast; 3. Onder vervanging van de punt aan het slot van de laatste begripsbepaling door een puntkomma wordt een begripsbepaling toegevoegd, luidende: wezenlijke onderbreking:

een onderbreking van langer dan zes maanden, tenzij dit naar oordeel van het bevoegd gezag leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2023, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2023.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT