Besluit van 27 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon

Besluit van 27 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2023, nr. 2023-0000323067; Gelet op artikel XXXXI, eerste lid, van de Wet invoering minimumuurloon;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet invoering minimumuurloon treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister van Sociale Zaken en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT