Besluit van 27 maart 2020, houdende wijziging van het reglement van orde voor de ministerraad

Besluit van 27Â maart 2020, houdende wijziging van het reglement van orde voor de ministerraad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 27 maart 2020, kenmerk 4122685, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van het Koninkrijk; Overwegende dat het wenselijk is het reglement van orde voor de ministerraad te wijzigen ten behoeve van de continuïteit van de besluitvorming in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid-19); Gelet op artikel 45 van de Grondwet;Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde,Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het reglement van orde voor de ministerraad wordt als volgt gewijzigd:In paragraaf 7 wordt voor artikel 27 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 26

a.

De minister-president kan, zo nodig en zo lang de continuïteit van de besluitvorming in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid-19) dit noodzakelijk maakt, beslissingen nemen, zo nodig in afwijking van het reglement, met betrekking tot de vergaderingen van de raad, zijn onderraden en commissies ten aanzien van de aanlevering van stukken, de aanwezigheid van anderen dan genoemd in de artikelen 2 en 3, de werkwijze, de geheimhouding en de verslaglegging.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 27Â maart 2020.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT