Besluit van 28 januari 2020, houdende vaststelling van onder meer de datum van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, waarin wordt vastgesteld aan welke lijst(en) de extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement toevallen en aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 28 januari 2020, houdende vaststelling van onder meer de datum van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, waarin wordt vastgesteld aan welke lijst(en) de extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement toevallen en aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2020 nr. 2020-0000040457; Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de wet van 12 december 2018 houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (Stb. 2019, 7); Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De openbare zitting waarin het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement vaststelt aan welke lijst of lijsten en aan welke kandidaten op die lijst of lijsten de extra drie zetels voor Nederland in het Europees Parlement toevallen, wordt gehouden op 6Â februari 2020.

Artikel 2

Het lidmaatschap van de op grond van de artikelen 3 en 4 van de wet van 12 december 2018, houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (Stb. 2019, 7) benoemde leden van het Europees Parlement vangt aan met ingang van een door het Europees Parlement te bepalen datum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 28 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de eenendertigste januari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1 voorziet in de vaststelling van de datum van de zitting waarin het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement vaststelt aan welke lijst(en) en welke kandidaten op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT