Besluit van 28 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

Besluit van 28 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2022, nr 2022-0000529373/CZW/SB; Gelet op artikel X, derde lid, van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 december 2022, WO W04.22.00116/I); Gezien het nader rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2023 nr 2023-0000361019/CZW/SB; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd.1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begrippen ingevoegd: – afnemer van de bevoegdheidsverklaringsdienst:

een overheidsorgaan dat, of een rechtspersoon met een wettelijke taak, niet zijnde een overheidsorgaan, die in het kader van elektronische dienstverlening gebruik maakt van de bevoegdheidsverklaringsdienst; – bevoegdheidsverklaring:

een verklaring als bedoeld in artikel 7a;– bevoegdheidsverklaringsdienst:

de door Onze Minister beheerde voorziening die aan afnemers van de bevoegdheidsverklaringsdienst een bevoegdheidsverklaring afgeeft over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een beoogd vertegenwoordiger; – gezagsmodule:

de door Onze Minister beheerde module die een gezagsverklaring genereert en verstrekt;– gezagsverklaring:

een verklaring als bedoeld in artikel 7b;– vertegenwoordiger:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een andere natuurlijke persoon vertegenwoordigt bij elektronische dienstverlening door een bestuursorgaan of aangewezen organisatie. 2. In de begripsbepaling voor «gebruiker van DigiD machtigen» wordt «gemachtigde» vervangen door «vertegenwoordiger». 3. De begripsbepaling voor «gemachtigde» vervalt. 4. De begripsbepaling voor «vertegenwoordigde» komt te luiden: vertegenwoordigde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich ter behartiging van zijn belangen in het elektronisch verkeer met bestuursorganen en aangewezen organisaties laat vertegenwoordigen door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. BNa artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3

a. Persoonsgegevens bevoegdheidsverklaringsdienst.

Onze Minister verwerkt voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de bevoegdheidsverklaringsdienst de volgende persoonsgegevens over: a. de beoogd vertegenwoordiger waarvoor een bevoegdheidsverklaring wordt gevraagd: 1. de naam en de noodzakelijke gegevens om deze correct weer te geven; 2. een nummer dat ter identificatie van een persoon kan worden gebruikt of tot een persoon kan worden herleid, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde of afgeleide vorm daarvan, of het door de Kamer van Koophandel bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel, uniek toegekende nummer aan een rechtspersoon of een onderneming die in Nederland is gevestigd en toebehoort aan een natuurlijke persoon; 3. de gebruiksgegevens, waaronder het IP-adres en de kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de beoogd vertegenwoordiger is ingelogd, handelingen van de beoogd vertegenwoordiger, het door die persoon gebruikte identificatiemiddel en betrouwbaarheidsniveau, de website van de organisatie waar de beoogd vertegenwoordiger een middel heeft aangevraagd of vanuit welke de authenticatie van de identiteit van deze persoon wordt uitgevoerd, sessiegegevens, waaronder cookies, en overige gegevens met betrekking tot het soort en tijdstip, kenmerken van het gebruik waaronder gegevens over toegang tot medische diensten waar mogelijk in versleutelde vorm; 4. de dienst waar de beoogd vertegenwoordiger gebruik van wil maken en de naam van de afnemer van de bevoegdheidsverklaringsdienst; 5. het gegeven dat de gebruiker voor een ander in wil loggen; 6. de aard van de bevoegdheid van de beoogd vertegenwoordiger om te handelen namens de beoogd vertegenwoordigde; b. de beoogd vertegenwoordigde voor wie een bevoegdheidsverklaring wordt gevraagd: 1. de naam en de noodzakelijke gegevens om deze correct weer te geven en de geboortegegevens of eventueel datum van overlijden; 2. een nummer dat ter identificatie van de vertegenwoordigde kan worden gebruikt of tot de vertegenwoordigde kan worden herleid, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde of afgeleide vorm daarvan; c. afnemers van de bevoegdheidsverklaringsdienst: administratieve gegevens noodzakelijk in verband met het gebruik door de afnemer van de bevoegdheidsverklaringsdienst, waaronder, indien van toepassing, de naam van de bevoegde bestuurder van de rechtspersoon die gebruik maakt van de bevoegdheidsverklaringsdienst en de naam, de functie, het e-mailadres en het telefoonnummer van contactpersonen bij de betreffende afnemer.

Artikel 3

b. Persoonsgegevens gezagsmodule.

Onze Minister verwerkt voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de gezagsmodule, voor het opstellen van een verklaring als bedoeld in artikel 7b, onderdeel a, de volgende persoonsgegevens over: a. de beoogd vertegenwoordiger waarvoor een gezagsverklaring wordt gevraagd: 1. de naam en de noodzakelijke gegevens om deze correct weer te geven, de geboortegegevens en, in voorkomend geval, de reden voor de opschorting van de verwerking van de gegevens op de persoonslijst in de basisregistratie personen; 2. een nummer dat ter identificatie van een persoon kan worden gebruikt of tot een persoon kan worden herleid, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde of afgeleide vorm daarvan of het door de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel, uniek toegekende nummer aan een rechtspersoon of een onderneming die in Nederland is gevestigd en toebehoort aan een natuurlijke persoon; 3. de gebruiksgegevens, waaronder het IP-adres en de kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de beoogd vertegenwoordiger is ingelogd, handelingen van de beoogd vertegenwoordiger, het door die persoon gebruikte identificatiemiddel en betrouwbaarheidsniveau, de website van de organisatie waar de beoogd vertegenwoordiger een middel heeft aangevraagd of vanuit welke de authenticatie van de identiteit van deze persoon wordt uitgevoerd, sessiegegevens, waaronder cookies, en overige gegevens met betrekking tot het soort en tijdstip, kenmerken van het gebruik waaronder gegevens over toegang tot medische diensten waar mogelijk in versleutelde vorm; 4. gegevens ter vaststelling van de familierechtelijke betrekkingen van de beoogd vertegenwoordiger met de beoogd vertegenwoordigde; 5. gegevens over de inschrijving van de beoogd vertegenwoordiger in de Basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen; 6. gegevens betreffende eventuele beperkingen van de handelingsbevoegdheid van de beoogd vertegenwoordiger; 7. gegevens betreffende de ouderlijk gezagsrelatie tussen de beoogd vertegenwoordiger en de beoogd vertegenwoordigde; 8. de dienst en de naam van de dienstaanbieder waar de beoogd vertegenwoordiger gebruik van wil maken; 9. de aard van de bevoegdheid van de beoogd vertegenwoordiger om te handelen namens de beoogd vertegenwoordigde. b. de huwelijkspartner of geregistreerd partner van de beoogd vertegenwoordiger waarvoor een gezagsverklaring wordt gevraagd: 1. de naam en de noodzakelijke gegevens om deze correct weer te geven, de geboortegegevens en, in voorkomend geval, de reden voor de opschorting van de verwerking van de gegevens op de persoonslijst in de basisregistratie personen; 2. een nummer dat ter identificatie van een persoon kan worden gebruikt of tot een persoon kan worden herleid, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde of afgeleide vorm daarvan of het door de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel, uniek toegekende nummer aan een rechtspersoon of een onderneming die in Nederland is gevestigd en toebehoort aan een natuurlijke persoon; c. de beoogd vertegenwoordigde waarvoor een gezagsverklaring wordt gevraagd: 1. de naam en de noodzakelijke gegevens om deze correct weer te geven, de geboortegegevens en, in voorkomend geval de reden voor de opschorting van de verwerking van de gegevens op de persoonslijst in de basisregistratie personen; 2. een nummer dat ter identificatie van een persoon kan worden gebruik of tot een persoon kan worden herleid, waaronder het burgerservicenummer of een versleutelde of afgeleide vorm daarvan of het door de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel, uniek toegekende nummer aan een rechtspersoon of een onderneming die in Nederland is gevestigd en toebehoort aan een natuurlijke persoon; 3. gegevens betreffende de familierechtelijke betrekkingen van de beoogd vertegenwoordigde met de beoogd vertegenwoordiger; 4. gegevens betreffende de inschrijving van de beoogd vertegenwoordigde in de Basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen; 5. gegevens betreffende de ouderlijk gezagsrelatie tussen de beoogd vertegenwoordiger en de beoogd vertegenwoordigde. CNa artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7

a. Verstrekkingen in verband met de bevoegdheidsverklaringsdienst.

Onze Minister verstrekt:a. op verzoek van afnemers van de bevoegdheidsverklaringsdienst aan die afnemers een verklaring over de bevoegdheid van een beoogd vertegenwoordiger om te handelen namens een beoogd vertegenwoordigde of een bericht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT