Besluit van 28 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 28 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 oktober 2014, nr. 575016; Gelet op artikel 16c, zesde lid, van de Auteurswet, en artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2014, nr. W03.14.0380/II; Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2014, nr. 577624, Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4, tweede lid, komt te luiden: 2. Artikel 1 en de bijlage bij dit besluit vervallen met ingang van 1 januari 2018. B De bijlage komt te luiden:

Bijlage bij het Besluit van 23 oktober 2012 houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

Op de volgende voorwerpen, bestemd om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, rust de volgende vergoeding, als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet:

CD-r

€ 0,02    

DVD

€ 0,02    

E-reader

€ 0,70    

Externe HDD-drive

€ 0,70    

Portable audio-/videospeler

€ 1,40    

HDD recorder

€ 3,50    

Smartphone/telefoon met MP3-functie

€ 3,50    

Tablet

€ 3,50    

Desktop PC/notebook/server/mediacenter

€ 3,50    

Settopbox met harde schijf

€ 3,50

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Aan het besluit kan terugwerkende kracht worden verleend tot 1 januari 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad worden geplaatst.histnoot Narita, 28 oktober 2014 Willem-Alexander De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2014 De Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT