Besluit van 29 januari 2015, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met het mogelijk maken om gebonden besluiten door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te nemen en enkele technische aanpassingen in het Besluit Wfsv

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 29 januari 2015, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met het mogelijk maken om gebonden besluiten door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te nemen en enkele technische aanpassingen in het Besluit Wfsv

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2014, nr. 2014-0000174195; Gelet op de artikelen 7, vijfde, zesde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 29a, vijfde lid, en 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 78f van de Participatiewet, 3, eerste lid, onder c, van de Wet arbeid vreemdelingen, 2:1, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (11 december 2014, No.W12.14.0434/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 januari 2015, nr. 2014-0000187504; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITVOERING KINDERBIJSLAG

Het Besluit uitvoering kinderbijslag wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3, tweede lid, komt te luiden: 2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt ieder jaar per 1 januari gewijzigd op grond van de ontwikkeling die het basiskinderbijslagbedrag op grond van artikel 13, derde lid, van de wet heeft ondergaan in de periode 2 juli tot en met 1 juli direct voorafgaand. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. B Artikel 4, tweede lid, komt te luiden: 2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt ieder jaar per 1 januari gewijzigd op grond van de ontwikkeling die het basiskinderbijslagbedrag op grond van artikel 13, derde lid, van de wet heeft ondergaan in de periode 2 juli tot en met 1 juli direct voorafgaand. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. C Artikel 5, tweede lid, komt te luiden: 2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt ieder jaar per 1 januari gewijzigd op grond van de ontwikkeling die het basiskinderbijslagbedrag op grond van artikel 13, derde lid, van de wet heeft ondergaan in de periode 2 juli tot en met 1 juli direct voorafgaand. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. D Artikel 6, tweede lid, komt te luiden: 2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt ieder jaar per 1 januari gewijzigd op grond van de ontwikkeling die het basiskinderbijslagbedrag op grond van artikel 13, derde lid, van de wet heeft ondergaan in de periode 2 juli tot en met 1 juli direct voorafgaand. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. E Artikel 7, tweede lid, komt te luiden: 2. Indien het bedrag, genoemd in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt gewijzigd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT