Besluit van 29 juni 2023 tot wijziging van het Besluit van 15 december 2022 tot vaststelling wettelijke rente (aanpassing wettelijke rente)

Besluit van 29 juni 2023 tot wijziging van het Besluit van 15 december 2022 tot vaststelling wettelijke rente (aanpassing wettelijke rente)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 1 juni 2023, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4683720; Gelet op artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 juni 2023, No. W16.23.00131/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 27 juni 2023, nr. 4727277; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In artikel 1 van het Besluit van 15 december 2022 tot vaststelling van de wettelijke rente wordt «vier procent» vervangen door «zes procent».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 29 juni 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de dertigste juni 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt per 1 juli 2023 de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verhoogd van 4 procent naar 6 procent. De vorige wijziging van de wettelijke rente vond plaats per 1 januari 2023 (bij algemene maatregel van bestuur van 15 december 2022, Stb. 520, tot vaststelling van de wettelijke rente).

In de nota van toelichting bij het besluit van 15 december 2022, Stb. 520, is nader uiteengezet dat de wettelijke rente wordt berekend door de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (de referentierente) te verhogen met een opslag van 2,25 procent, met afronding van halve procenten of meer naar boven en overigens naar beneden. Aanpassing van de wettelijke rente geschiedt, indien nodig, halfjaarlijks per 1 januari en per 1 juli, waarbij de peildatum voor de referentierente ultimo oktober daaraan voorafgaand respectievelijk ultimo april is. Aanpassingen zijn beperkt tot maximaal 2 procentpunten per wijziging. Per 1 juli (peildatum ultimo april) van enig jaar is in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT