Besluit van 3 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Z en BB, en artikel II, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Besluit van 3 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A tot en met Z en BB, en artikel II, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2023, nr. WJZ / 26560697; Gelet op artikel III van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (Stb. 2019, 476); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdelen A tot en met Z en BB, en artikel II, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (Stb. 2019, 476) treden in werking met ingang van 1 juni 2023.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de veertiende april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding met ingang van 1 juni 2023 van artikel I, onderdelen A tot en met Z en BB, en artikel II, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012 (Stb. 2019, 476) (hierna: de Rijkswet van 30 oktober 2019).

De inwerkingtreding van de Rijkswet van 30 oktober 2019 hangt samen met de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1; hierna Rechtspraakverdrag). Dit verdrag, op grond waarvan het Eengemaakt octrooigerecht (hierna: EOG) wordt ingesteld, treedt in werking op 1 juni 2023. De Rijkswet van 30 oktober 2019 zal op dezelfde datum in werking treden.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het Rechtspraakverdrag worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT