Besluit van 3 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering markttoezichtverordening

Besluit van 3 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering markttoezichtverordening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2023, nr. WJZ/ 26555410; Gelet op artikel 3.1 van de Wet uitvoering markttoezichtverordening;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet uitvoering markttoezichtverordening treedt, met uitzondering van artikel 2.14, onderdelen J, M, N en O, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werkt ten aanzien van artikel 2.14, onderdeel H, terug tot en met 2 maart 2022.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 3 april 2023Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de achttiende april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 3.1

van de Wet uitvoering markttoezichtverordening voorziet erin dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt geregeld dat de Wet uitvoering markttoezichtverordening, met uitzondering van artikel 2.14...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT